A1600 Avantin asemakaavan täydennys

Maanomistajat ovat tehneet aloitteen asemakaavan laatimiseen omistamalleen tilalleen niin, että osayleiskaavan mukainen yritysalue voidaan toteuttaa.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee likimääräisesti Turun Kehätien, Kallantien, Länsi-Avantintien ja Liedon kunnan rajan rajoittamalla alueella.

Suunnittelun tavoitteet

Liedon kunnassa on tekeillä Avantin eritasoliittymän asemakaava ja asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on kehittää Avantin yritysalueen liikennejärjestelyjä ja muita toimintoja. Avantin alueen kehittämiseen liittyy myös uuden liittymän rakentaminen valtatielle 10 Kaarinan kaupungin puolella. Liittymän myötä pieni yritysalueen täydennys Kaarinan puolelle voidaan toteuttaa. Asemakaavan laatiminen edellyttää yhteistyötä Liedon kunnan kanssa yhdyskuntatekniikan rakentamisen osalta.

Nykytilanne

Suunnittelualue on rakentamatonta peltoa. Alueen länsi- ja itäpuolella on kapeat metsäkaistat. Metsät toimivat osittain liito-oravien kulkureitteinä. Itäpuolen metsävyöhykkeen takaa alkaa varsinainen Avantin rakennettu yritysalue. Suunnittelualueen pohjoispuolella on rakentamaton vähäpuustoinen mäki. Etelässä alue rajoittuu Turun kehätiehen, jota on nyt tarkoitus laajentaa pohjoiseen.

Suunnittelualueella on voimassa Littoisten osayleiskaavan muutos Auranlaaksossa (11.5.2016), jossa alue on työpaikka-aluetta (TP) ja suojaviheraluetta (EV). Alue rajoittuu lännessä lähivirkistysalueeseen, jossa sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, luo-4.

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Jaa