Kotiäänestys

Äänestäminen on mahdollista myös kotona.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta hänen valitsemansa henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16.

Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita on saatavilla Kaarinan ja Piikkiön palvelupisteistä, joissa myös vastaanotetaan ilmoittautumisia. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivuilta.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua myös puhelimitse Kaarinan ja Piikkiön palvelupisteisiin tai keskusvaalilautakunnan sihteerille. Kaarinan palvelupisteen osoite on Lautakunnankatu 1, Kaarina, puh. (02) 588 4010. Piikkiön palvelupisteen osoite on Hadvalantie 9, Piikkiö, puh. (02) 588 4020. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

 

Postiosoite

PL 12, Oskarinkatu 4
4. krs
20781 Kaarina

Puhelin
050 3100 092, 050 373 2814
Sähköposti
vaalit@kaarina.fi

Jaa