Lastensuojelu

Lapsilla, nuorilla ja heidän perheillään on mahdollisuus saada ammattilaisten tukea, kun voimavarat eivät riitä erilaisista elämäntilanteista selviämiseen.

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen

Jokainen, joka on huolissaan lapsen tilanteesta voi tehdä lastensuojeluilmoituksen tai pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. Huolen aiheena voi olla, että lapsi tai nuori itse omalla käytöksellään vaarantaa hyvinvointiaan tai se, että lapsen kotitilanne näyttäytyy hankalana ja herättää ulkopuolisissa huolta

Yhteyttä voi ottaa myös avuntarvitsija itse. Jos olet huolestunut lapsesi käytöksestä tai omasta jaksamisestasi vanhempana, on hyvä hakeutua avun piiriin.

Myös lapsi tai nuori itse voi hakea apua. Jos tilanteesi kotona tai läheisissä ihmissuhteissa on vaikea ja sinulla on huolta kotitilanteesta, niin voit olla yhteydessä lastensuojeluun ja pyrimme selvittämään asioita yhdessä sinun ja vanhempiesi kanssa.

Lastensuojeluilmoitukset ja kiireelliset lastensuojeluasiat

Kaarinan lastensuojelun päivystys
p. 050 314 6066 ma-to klo 8.30-15.30 ja perjantaisin sekä aattopäivinä 8.30-15.

Virka-ajan ulkopuolella lastensuojelun akuuttityön hoitaa Turun sosiaalipäivystys. Varsinais-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystyspuhelinnumerot

Lastensuojeluilmoituksen voit tehdä tästä

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti ja ilmoituksen voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä. Kaikissa tilanteissa on tärkeää toimia ajoissa, jotta asioiden kulkuun voidaan vaikuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sosiaaliviranomaisilla on velvollisuus tutkia jokainen lastensuojeluilmoitus tarvittavassa laajuudessa. Kaikki lomakkeelle kirjatut asiat välittyvät sellaisenaan ilmoitusta koskevan henkilön tietoon, kun tilannetta aletaan selvittää ja tiedot tallennetaan sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään ennen lapsen syntymää. Ilmoitus on tehtävä, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus täytyy tehdä tilanteissa, joissa ilmoittajalla on perusteltua tietoa esimerkiksi tulevan äidin tai isän päihdeongelmasta, vakavasta mielenterveyden häiriöstä, vapausrangaistuksesta tai tulevalle lapselle vaaraksi olevasta väkivaltaisesta elinympäristöstä. Pelkkä epäily esimerkiksi päihteiden käytöstä ei ole riittävä peruste ennakollisen ilmoituksen tekemiseen. Ilmoitusvelvollisia ovat samat tahot kuin lastensuojeluilmoituksessakin.

Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tarkoituksena on turvata odottavalle äidille ja tulevalle perheelle riittävät tukitoimet jo raskausaikana. Ilmoituksen myötä sosiaalitoimi on velvollinen tarjoamaan apua jo ennen lapsen syntymää ja tulevan perheen mahdollisesti tarvitsemia palveluita voidaan suunnitella yhdessä vanhempien kanssa.

Vanhemmille ennen lapsen syntymää annettava sosiaalipalveluiden tuki on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua eikä työskentelystä tehdä lastensuojelun asiakirjoja. Jos lastensuojelun asiakkuus on tarpeen, se voidaan aloittaa vauvan syntymän jälkeen.

Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen voit tehdä tästä

Lastensuojelun palvelut

Lastensuojelupalvelut on tarkoitettu lapsiperheille, jotka tarvitsevat apua lasten arkeen, vanhemmuuteen tai perheen kriiseihin liittyvissä tilanteissa. Tarjolla on erilaisia tukitoimia, joiden avulla lasten ja koko perheen tilannetta voidaan helpottaa.

Lastensuojelun puoleen voit kääntyä esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä:

 • nuoren tai vanhemman päihteidenkäyttö
 • hankaluudet kaverisuhteissa
 • vanhempien jaksaminen
 • koulunkäynnin haasteet
 • puutteet vanhemmuudessa
 • lapsen tai nuoren kaltoinkohtelu
 • lapsen tai nuoren tekemät toistuvat rikokset tai epäily niistä.

Työskentelystä sovitaan yhdessä sinun ja perheesi kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että kaikkien perheenjäsenten ja etenkin lasten kokemukset, mielipiteet ja tunteet tulevat kuulluiksi. Työskentelyssä kunnioitetaan perheenne omia näkemyksiä ja huomioidaan tilanteen mukaan myös läheiset ja muut jo olemassa olevat verkostot.

Lastensuojelun kautta tarjottava apu voi olla esimerkiksi

 • tapaamisia sosiaalityöntekijän kanssa
 • kotiin suuntautuvaa perhetyötä tai kotipalvelua
 • tukihenkilö- tai tukiperhetoimintaa
 • apua asumiseen liittyvien ongelmien ratkaisussa
 • taloudellista tukea esimerkiksi lapsen tai nuoren harrastustoimintaan
 • tukea nuoren itsenäistymiseen
 • ohjausta ja saattamista hoidon ja muiden palveluiden piiriin
 • kuntoutusjaksoja yhdessä koko perheelle tai yksittäiselle perheenjäsenelle
 • lapsen tai nuoren sijoitus asumaan kodin ulkopuolelle.

Palveluiden ja lastensuojelun työntekijöiden tavoitteena on päästä tukemaan perheitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Palveluiden myöntämisestä päättää sosiaalityöntekijä perheen kanssa yhdessä tehdyn palvelutarpeenarvion perusteella.

Lastensuojelun lähtökohta on aina lapsen etu. Tämä tarkoittaa, että kaikissa lasta koskevissa päätöksissä työntekijöiden on arvioitava, mikä on perheen elämäntilanteessa lapsen kannalta paras ratkaisu. Lastensuojelussa palveluiden vastaanottaminen ei aina ole vapaaehtoista, vaan lastensuojelulaki määrää, että tietyissä tilanteissa työntekijöiden on ryhdyttävä toimiin lapsen suojelemiseksi.

Lastensuojelun asiakkuus

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä on velvollisuus tutkia jokainen lastensuojeluilmoitus. Tietyillä viranomaisilla on laissa säädetty ilmoitusvelvollisuus havaitsemastaan lastensuojelutarpeesta.

Ilmoituksen saapuessa lastensuojelun työntekijät ratkaisevat tarvitseeko lapsi apua välittömästi ja tarvittaessa toimivat sen mukaisesti. Jos kyseessä ei ole akuuttitilanne, niin työntekijä ottaa yhteyttä perheeseen seitsemän arkipäivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta. 

Yhteistyö perheen kanssa aloitetaan lastensuojeluun tulleesta yhteydenotosta. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään onko perheellä tai lapsella tarvetta lastensuojelun tukitoimille vai voidaanko apua tarjota muiden palveluiden kautta. Arviointi täytyy tehdä kolmen kuukauden aikana siitä, kun ilmoitus on saapunut, jollei sen tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Jos lastensuojeluilmoitus todetaan aiheettomaksi, niin sosiaalityöntekijä kirjaa sen ylös.

Jos lastensuojelun tukitoimille on tarvetta, aloitetaan lapselle lastensuojelun asiakkuus. Palvelutarpeen arvioinnin ja asiakkuuden aikana työntekijät yhdessä perheen kanssa selvittävät erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, järjestävät tukitoimia ja palveluja tarvittaessa koko perheelle. Tukitoimien toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan yhdessä asiakkuuden aikana.

Lastensuojelu on vanhemmuuden tukemista ja vain hyvin harvoin sen korvaamista. Ensisijaisesti pyritään aina siihen, että jokainen lapsi ja nuori voi kasvaa omassa kodissaan. Jos vanhemmat tai huoltajat eivät jostain syystä kuitenkaan pysty huolehtimaan lapsensa hyvinvoinnista, on sen turvaaminen lastensuojelun tehtävä. 

Lastensuojelun asiakkuus päättyy, kun tarvetta lastensuojelun tukitoimille ei enää ole. Apua ja palveluita voi kuitenkin saada myös asiakkuuden päättymisen jälkeen esimerkiksi perhekeskuksen ja muiden sosiaalipalveluiden kautta.

Työntekijöiden yhteystiedot

Tapaamiset työntekijöiden kanssa ovat mahdollisia vain ennalta sovituilla tapaamisajoilla.

Työntekijöiden yhteystiedot aukeavat nimeä klikkaamalla.

Sosiaalityöntekijät

Johanna Hartikainen
Johanna Lehti
Saara Pelttari
Pia Röntynen
Janni Kollanus
Päivi Heino
Riina Sivula
Henri Rautio
Heidi Heikka
Maarja Meri p. 050 314 0782

Johtava sosiaalityöntekijä:

Henna Kauppila
 

Sijaishuoltoyksikkö Tammi

Sijaishuoltoyksikkö Tammi vahvistaa lastensuojelun sijaishuollon erityisosaamista sekä kehittää maakunnallista yhteistyötä ja yhteisiä toimintakäytäntöjä. Tammen työntekijät myös valmentavat perhehoitotoiminnasta kiinnostuneita perheitä PRIDE- valmennusmenetelmällä.

Tammi toimii yhteistyössä kuntien, perhehoitajien ja lastensuojelun palveluntuottajien kanssa. Kaarinan kaupungin hallinnoimassa sijaishuoltoyksikössä on mukana 23 varsinaissuomalaista kuntaa.

Tarkempaa tietoa yksikön toiminnasta löydät sen omilta sivuilta sijaishuoltoyksikkotammi.fi 

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4 A
3. kerros
20780 Kaarina

Postiosoite

PL 23
20781 Kaarina

Puhelin
050 314 6066 Lastensuojelun päivystys maanantaista torstaihin klo 8.30-15.30, pe ja aattopäivät klo 8.30-15
Lisätietoja

Tapaamiset lastensuojelun työntekijöiden kanssa vain ennakkoon sovituilla ajoilla.

 

Virka-ajan ulkopuolisen lastensuojelupäivystyksen hoitaa Turun sosiaalipäivystys, p. 02 2626 003  tai 112 (hätäkeskus).

Jaa