Perhehoito-info

Mitä perhehoito lastensuojelussa tarkoittaa?

Lastensuojelun perhehoito tarkoittaa hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle lapselle ja nuorelle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystään.

Perhehoitoa käytetään huostaanotettujen ja kiireellisesti sijoitettujen lasten hoidon ja huolenpidon järjestämiseksi tai kun lapsi sijoitetaan avohuollon tukitoimena. Perhehoitoa toteutetaan myös lastensuojelulain mukaisena jälkihuoltona.

Tukiperhetoimintaa järjestetään lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella.

Perhehoito lastensuojelun avohuollon muotona

Avohuollon tukitoimena tapahtuva sijoitus on määräaikainen ja sijoituksen jatkon tarpeellisuutta arvioidaan vähintään kolmen kuukauden välein.

Lapsi voidaan sijoittaa lyhytaikaisesti avohuollon tukitoimena perhehoitoon, mikäli sijoitus on tarpeen:

  1. lapsen tuen tarvetta arvioimiseksi
  2. lapsen kuntouttamiseksi, tai
  3. lapsen huolenpidon järjestämiseksi väliaikaisesti huoltajan tai muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavan henkilön sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Perhehoito lastensuojelun sijaishuollon muotona

Perhehoito on laitoshoitoon nähden ensisijainen lapsen sijaishuollon muoto. Laitoshoitoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla.

Lapsen sijaishuoltopaikan valinnan täytyy aina perustua yksilökohtaiseen lapsen edun harkintaan. Valinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota huostaanoton perusteisiin, lapsen tarpeisiin sekä lapsen sisarussuhteiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja hoidon jatkuvuuteen. Lisäksi tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon lapsen kielellinen, kulttuurinen sekä uskonnollinen tausta.

Perhehoidolla voidaan edistää lapsen myönteisten, läheisten ja pysyvien ihmissuhteiden pysyvyyttä. Hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito perheessä antavat lapselle perusturvallisuuden tunteen ja mahdollisuuden tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle.

Kotiympäristö tarjoaa lapselle virkkeitä arkielämän taitojen oppimiseen sekä tukea taipumuksiaan ja toivomuksiaan vastaavaan koulutukseen. Perhehoidon tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen.

Lisätietoa perhehoidosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta

Lisätietoa lapsen tarpeen mukaisesta sijaishuollosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta

Perhehoidon tuki

Lastensuojelun toimenpiteiden tarkoituksena on tukea vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia.

Perhehoidon tukeen sisältyvät perhehoitoon sijoitetulle ja perhehoitajalle suunnattu tuki. Perhehoitajaa tukevat mm. ennakkovalmennus, vapaan pitämisen mahdollisuus, työnohjaus ja vertaistuki sekä mahdollisuus osallistua täydennyskoulutuspäiviin. Kaikki nämä tukimuodot sisältyvät perhehoitoa määrittävään lainsäädäntöön ja niiden tulee näkyä toimeksiantosopimuksessa. Huomioitavaa on, että ennakkovalmennukseen osallistuminen ei vähennä tai poista monipuolisen tuen tarvetta sijoituksen jälkeen.

Lue lisää perhehoidon tuesta ja Sijaishuoltoyksikkö Tammen tukimuodoista

Kiinnostaako perhehoito?

Jokaisella perhehoitoa tarvitsevalla lapsella on oikeus päästä valmennettuun perheeseen ja jokaisella, joka harkitsee perhehoitotoimintaan ryhtymistä on oikeus saada tietoa siitä, mitä tuki- ja sijaisvanhemmuus merkitsee.

Lue lisää perhehoidon valmennuksesta

Jaa