Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut tarjoavat yksilöllistä tukea ja palveluita työllistymispolkusi eri vaiheisiin.

Työllisyyspalveluiden tarkoituksena on edistää työelämäosallisuutta ja selkiyttää työnhakijan kokonaistilannetta. Yksikkö vastaa kuntouttavan työtoiminnan ja kaupungin palkkatukityöllistämisen koordinoinnista sekä työttömien terveystarkastuksista ja palveluohjauksesta.

Asiakkaaksi pääset sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työ- ja elinkeinotoimiston kautta tai ottamalla yhteyttä työllisyyspalveluiden työntekijöihin. 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä tai muutoin haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille. Tavoitteena on parantaa työ- ja toimintakykyä sekä vahvistaa elämänhallintaa. Lisätietoja voit kysyä kuntoutusohjaajilta.

Työtoimintaan pääsy alkaa siitä, että sinulle tehdään aktivointisuunnitelma tai monialainen työllistymissuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä sinun sekä kunnan ja työ- ja elinkeinotoimiston työntekijöiden kanssa ja palvelutarvetta mietitään yhdessä.

Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan kaupungin omissa yksiköissä, erilaisissa yhdistyksissä ja yhteisöissä. Työtoimintajakso voi kestää 3 – 24 kuukautta kerrallaan ja toimintapäiviä on viikossa yhdestä neljään.

Osallistuessasi kuntouttavaan työtoimintaan sinulle maksetaan jakson ajalta joko työttömyysetuutta tai toimeentulotukea. Lisäksi maksetaan 9 euroa kulukorvausta jokaista työtoiminnan osallistumispäivää kohden. Myös matkakuluihin on mahdollista saada tukea, jos yhdensuuntainen matka työtoimintapaikalle on vähintään kolme kilometriä. Työnhaku pysyy voimassa työtoimintajakson ajan. Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde, joten osallistuminen ei kerrytä työssäoloehtoa tai eläkettä. 

Työttömien terveydenhuolto

Kaarinalaisena työttömänä työnhakijana sinulla on mahdollisuus hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle ilmaista terveystarkastusta varten. Terveystarkastukset ovat osa Kaarinan työllisyyspalveluiden ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla tuetaan ja edistetään asiakkaiden työkykyä ja terveyttä. Terveystarkastuksessa myös selvitetään, arvioidaan ja seurataan asiakkaiden terveydentilaa sekä työ- ja toimintakykyä. Ajan terveystarkastukseen voit varata ottamalla yhteyttä terveydenhoitajaan.

Työttömien terveystarkastuksen esitietolomake: https://kaarina.e-lomake.fi/lomakkeet/135/lomakkeet.html

 

Terveystarkastuksen tavoitteina ovat:

 • työkykyä uhkaavien tekijöiden tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen
 • asiakkaan terveydentilan selvittäminen
 • kansansairauksien, kuten sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden kartoittaminen
 • henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen tarjoaminen.

Palveluohjaaja-terveydenhoitaja Anu Vuorinen 

Työttömien palveluohjaus

Kun työttömyytesi on pitkittynyt tai olet ollut kauan sairauslomalla, työkyvyn selvittely voi olla tarpeellinen. Jos olet epävarma työkyvystäsi, mietit kuntoutusvaihtoehtoja tai et tarkkaan tiedä, minkälaisia palveluita tarvitset, ota yhteyttä palveluohjaajaan.

Palveluohjaaja auttaa kartoittamaan tilannettasi ja työkykyäsi sekä miettii kanssasi, miten kannattaa edetä. Palveluohjauksen tavoite on selkeyttää kokonaistilannettasi ja auttaa sinua löytämään tie oikeiden palveluiden ja etuuksien piiriin. Palveluohjaaja on tukena eri etuuksien ja kuntoutuspalveluiden hakemisessa sekä terveydentilan selvittelyssä.

Palveluohjaaja Maija SarénTyöllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistämistoiminta

Kaarinan kaupunki työllistää vuosittain noin 50 kaarinalaista työllistämistoiminnan määrärahoilla. Etusijalla ovat pitkäaikaistyöttömät ja alle 25 –vuotiaat nuoret sekä velvoitetyöllistettävät. Työllistämisen mahdollisuuksista voit kysyä tarkemmin työsuunnittelijalta.

Työllistämisen ehtona on TE-toimiston myöntämä palkkatuki. Työpaikkoja on kaupungin eri toimipisteissä. Työsuhteet ovat pääsääntöisesti kuuden kuukauden mittaisia. Työsuhteissa noudatetaan KVTES:n mukaisia ehtoja eli esimerkiksi palkka määräytyy työtehtävän mukaan ja työsuhde kerryttää sekä eläkettä että vuosilomaa.

Työsuunnittelija Anu Rivala-Heikkilä  
Työvalmentaja Jukka Vaaja 


Työllistäminen yrityksiin

Yritykselle

Tukea uuden työntekijän rekrytointiin

Tarvitsetko uusia työntekijöitä yritykseesi?

Kaarinan kaupungin työllisyyspalveluista saat tukea ja opastusta työntekijän rekrytointiin. Työkokeilu, palkkatuki ja työpanoksen siirto ovat hyviä vaihtoehtoja pätevän työntekijän löytymiseen ja rekrytointiin.

Edelleensijoitus, työntekijän työpanos yritykselle Kaarinan kaupungin maksaessa palkan

Työntekijä työpanoksineen voidaan yhteisellä suostumuksella siirtää määräajaksi yrityksesi käyttöön. Kaarinan kaupunki hoitaa palkanmaksun. Työsuhde on Kaarinan kaupungin ja työntekijän välinen. Työnteko tapahtuu yrityksessä ja yritys johtaa työntekoa. Kyseessä on ns. edelleensijoitus.

Toiminta käynnistyy 2 kk työkokeilulla ja jatkuu 8 kk työjaksolla yrityksessäYrityksessä pääsette näkemään uuden työntekijän soveltuvuuden tehtävään ja tiimiin ilman riskiä.  Uusi työntekijä pääsee näyttämään osaamistaan ja saa itselleen lisää arvokasta työkokemusta. Kun molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä, työsuhde voi jatkua yrityksen ja työntekijän välisenä. Täydellinen win-win, kaikki hyötyvät!

Kun uuden työntekijän haku on ajankohtaista, harkitse työkokeilua, palkkatukea ja työpanoksen siirtoa yrityksellesi.

Ota yhteyttä, kerro rekrytointitarpeistanne ja kysy lisää yrityksille tarjottavista tuista.

Jukka Vaaja, työvalmentaja 
jukka.vaaja@kaarina.fi 
040 612 4480

 

Työnhakijalle

Lisää työkokemusta ja mahdollisuus työllistyä yritykseen

Työpanoksen siirto yritykseen palkkatuella tapahtuu yhteisellä suostumuksella. Osapuolina ovat työntekijä, yritys ja Kaarinan kaupunki. Työnantajana ja palkanmaksajana on Kaarinan kaupunki, mutta työnteko tapahtuu yrityksessä. Yritys toimii työn järjestäjänä ja johtaa työntekoa. Tavoitteena on työllistyä yritykseen 2 kk:n työkokeilun ja 8 kk:n työjakson jälkeen, kun molemmat osapuolet ovat toimintaan tyytyväisiä.

Työntekijä pääsee näyttämään osaamistaan yrityksessä ja saa itselleen lisää arvokasta työkokemusta. Työkokeilun ja työpanoksen siirron jälkeen työntekijä ja yritys voivat solmia keskenään työsopimuksen ja työsuhde jatkuu normaalina työsuhteena. Molemmat osapuolet hyötyvät.

Palkkatukea työpanoksen siirtoon voidaan myöntää kaarinalaiselle henkilölle, joka on saanut yli 300 pv työmarkkinatukea ja ollut työttömänä yhtäjaksoisesti 12 kk. Työsuhde kerryttää myös työssäoloehtoa, jonka jälkeen on mahdollisuus Kelan peruspäivärahaan tai kassan maksamaan ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Jukka Vaaja, työvalmentaja 
jukka.vaaja@kaarina.fi 
040 612 4480

Työllistämisen kuntalisä

Työllistämisen kuntalisällä tarkoitetaan yrityksille ja yhteisöille työntekijän palkkakustannuksiin maksettavaa avustusta, jonka avulla halutaan tukea erityisesti pitkään työttömänä olleiden työllistymistä. Tuen avulla halutaan tukea välityömarkkinoita sekä kaarinalaisten työttömien mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille.

Kaarinan kaupunki voi määrärahojensa puitteissa myöntää työnantajalle (yritys, yhdistys, järjestö tai säätiö) tukea kaarinalaisen pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseen. Työllistämisen kuntalisää voidaan myöntää TE-toimiston myöntämän palkkatuen lisäksi. Kuntalisän hakemisesta voit kysyä tarkemmin työsuunnittelijalta.

Kaarinan työllistämisen kuntalisän ehdot työnantajille 1.10.2019 alkaen:

 1. Työnantaja työllistää vähintään 200 päivää työmarkkinatukea saaneen kaarinalaisen henkilön.
 2. Tukea voidaan myöntää enintään työntekijän työssäoloehdon täyttymisen ajaksi (yleensä 6-8 kk).
 3. Tuki on enintään 500 € kuukaudessa työllistettävää työntekijää kohden. Tukea ei kuitenkaan makseta enempää, kuin mitkä todelliset palkkakustannukset sivukulut mukaan lukien työnantajalle ovat.
 4. Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle myönnettävä kaikki julkinen tuki (mm. palkkatuki ja työllistämisen kuntalisä) yhteenlaskettuna saa olla enintään 50 % työsuhteen palkkakuluista sivukulut mukaan lukien.
 5. Työnantaja sitoutuu maksamaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, tulee maksaa tavanomaista ja kohtuullista palkkaa.
 6. Työajan on oltava vähintään 18 h/vko ja työn keston tulee olla vähintään kaksi (2) kuukautta.
 7. Työllistämisen kuntalisän edellytyksenä on, että TE-toimisto on myöntänyt työnantajalle palkkatuen.
 8. Työllistämisen kuntalisää voi hakea takautuvasti, jos työsuhteen alkamisesta on kulunut enintään kaksi (2) kuukautta.
 9. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen tilityshakemusta ja todennettuja palkkakustannuksia vastaan.
 10. Tuen myöntämisessä voidaan soveltuvin osin noudattaa näistä ehdoista vähäisesti poikkeavaa harkintaa, jos se edesauttaa kaupungin tuelle asettamien yleisten periaatteiden toteutumista.

Työsuunnittelija Anu Rivala-Heikkilä 

 

Käyntiosoite

Pyhän Katariinan tie 2
20780 Kaarina

Postiosoite

PL 23
20781 Kaarina

Sähköposti
tyollisyyspalvelut@kaarina.fi
Lisätietoja

Työntekijöiden tapaamiset toimistolla vain ennakkoon sovituilla ajoilla

Jaa