Vesihuolto

Vesihuoltolaitos vastaa talousvedestä ja jätevedestä. Vesi ostetaan Turun Seudun Vesi Oy:ltä ja jätevesi toimitetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:lle.

Liittyminen ja liittymissopimuksen siirtoilmoitus

Liittyminen

Uuden kiinteistön liittämiseksi yleiseen vesihuoltoverkkoon tulee liittyjän täyttää vesihuoltolaitokselle hakemus, joka on alla liitteenä. Hakemuksen pohjalta käynnistetään vesihuoltosopimuksen valmistelu. Hakemuksen voi toimittaa sähköpostin liitteenä vesi(at)kaarina.fi.

Mikäli kiinteistöä ei liitetä kaupungin viemäriverkkoon, on poikkeamiseen haettava lupa Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelulta: Poikkeamis- ja vapautushakemukset

Kaarinan kaupungin vesihuoltolaitos tekee kaikki tonttien putkiliitokset kaupungin verkkoon.

 • Ennen liitoksen tekemistä tulee palauttaa allekirjoitettu liittymissopimus vesihuoltolaitokselle. Liittymismaksu laskutetaan liittymissopimuksen perusteella.
 • Liitostöitä tehdään tiistaisin ja torstaisin.
 • Liitostyö on tilattava 2 viikkoa ennen liitosta.

Liittymissopimuksen siirtoilmoitus

Kiinteistön luovutuksen yhteydessä tulee aiemman omistajan (myyjän) tehdä sopimuksen siirtoilmoitus, jolla kiinteistön vesihuoltoliittymät siirretään uudelle liittyjälle (eli ostajalle).

Lomakkeessa ilmoitetaan vesimittarin lukema luovutushetkellä, vanhan liittyjän uudet yhteystiedot loppulaskua tai ennakkomaksun palautusta varten sekä uuden liittyjän tiedot. Ilmoituksen allekirjoittaa vanha liittyjä ja siirtoilmoitus toimitetaan vesihuoltolaitokselle. Siirtoilmoituksen voi toimittaa sähköpostin liitteenä vesi(at)kaarina.fi.

Lisätietoja liitostöistä ja liitostöiden tilaus Tuula Huunoselta

Johtokartta

Kaarinan kaupungin vesijohdoista, viemäreistä ja hulevesiviemäreistä on mahdollista tilata Johtokarttaote.

Laskutus ja vesimittarilukeman ilmoittaminen, KulutusWeb

Veden ja jäteveden hinnat

Veden kulutusmaksu on arvonlisäveroineen on 1.1.2020 alkaen 2,44 €/m3.

Jäteveden kulutusmaksu on arvonlisäveroineen 1.1.2017 alkaen 3,14 €/m3.

Veden ja jäteveden kulutusmaksu on 1.1.2020 alkaen yhteensä 5,58 €/m3.

Ilmoita vesimittarilukemasta KulutusWebin kautta

KulutusWebissä kuluttajat pääsevät syöttämään kulutuslukemansa Kaarinan vesihuoltolaitoksen laskutusjärjestelmään, selaamaan kiinteistönsä kulutushistoriaa ja lähettämään palautetta vesi- ja viemärilaitokselle.

KulutusWebin käynnistämiseen tarvitaan kulutuspaikan numero ja vesimittarin numero, jotka löytyvät esimerkiksi kiinteistöön kohdistuvasta vesihuoltolaitoksen laskusta tai vesimittarin luentakortista.

Vesimittarilukeman ilmoitus KulutusWebin kautta

Vuokrattujen kiinteistöjen laskutus

Mikäli kiinteistö on vuokrattu ja vuokralaisen kanssa on solmittu sopimus, jonka mukaan vuokralainen vastaa vesimaksuista ja laskut lähetetään hänelle, tulee vuokranantajan ja vuokralaisen allekirjoittaa suostumuslomake. Allekirjoituksella vuokranantaja hyväksyy laskujen postittamisen vuokralaiselle. Vuokranantaja / kiinteistön omistaja on vesihuollon asiakkaana viime kädessä vastuussa laskujen maksamisesta.

Lisätietoja vesilaskutuksesta Tarja Kivirannalta

Veden laatu

Kaarinan veden kokonaiskovuus on vaihdellut tutkimustulosten perusteella välillä 0,40 - 0,50 mmol/l. Vesi on siis pehmeää eli vedenpehmentimiä ei tarvita.

Uusimman vesinäytteen tulokset löytyvät alla olevasta liitteestä. Lisätietoa veden laadusta Turun Seudun Veden kotisivuilta.

Vesiosuuskunnat

Kaarinassa toimivat seuraavat vesiosuuskunnat:

 • Lemon vesiosuuskunta, Lemunniemi
 • Etelä-Piikkiön vesiosuuskunta, Toivonlinnantien alue
 • Vesiosuuskunta Meri-Kaarina, Lounais-Piikkiö, Harvaluoto, Jauhosaari
 • Linnanrauniontien vesiosuuskunta, Linnanrauniontie/Itäinen Kuusisto
 • Vuolahden vesiosuuskunta, Läntinen Kuusisto
 • Kuusiston vesihuolto-osuuskunta, Rafnäs.

Talousveden riskienarviointi

Riskienarvioinnissa on systemaattisesti arvioitu riskejä seuraavilta osa-alueilta:

 • Vesijohtoverkosto
 • Vesitorni, palopostit
 • Väliaikainen vedenjakelu
 • Desinfiointivalmius
 • Pumppaus vesijohtoverkostoon

Riskit on kartoitettu suuruusluokittain ja sen perusteella on laadittu seurantaohjelma, jolla riskejä hallitaan. Riskien hallintakeinot ovat käytössä ja niitä päivitetään tarvittaessa. Riskienarviointi on tehty yhteistyössä Liedon kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

Turun Seudun Vesi on omalta osaltaan tehnyt riskienarvioinnin, jossa on vastaavalla tavalla arvioitu systemaattisesti riskejä. Turun Seudun Vesi on kartoittanut riskejä mm. pintaveden valuma-alueen, tekopohjaveden imeytyksen ja käsittelyn osalta.

Lisätietoja:

Kaarinan vesihuoltolaitos
Pirkkoliisa Heinonen
050 373 2418

Terveystarkastaja
Tiina Torkkeli-Pitkäranta
050 598 0578

Hulevedet

Hulevedet muodostuvat kiinteistöjen perustusten kuivatusvesistä, kattovesistä ja piha-alueelta kerättävistä sadevesistä. Kiinteistöjen on huolehdittava hulevesien johtamisesta muualle kuin jäteveden joukkoon.

Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikka on tehty siten, että kiinteistöt voivat liittyä yleiseen hulevesiviemäriin. Vanhoilla alueilla kiinteistöjen kuivatus perustuu yleensä avo-ojien käyttöön.

 • Kaarinassa ei peritä hulevesimaksua. 
 • Hulevesiasioista Kaarinassa vastaavat kaupungin infrapalvelut. Hulevesiasioista voit kysyä lisää kaupungininsinööri Pirkkoliisa Heinoselta, p. 050 373 2418.

Hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin ei ole sallittua

Viemäriverkkoon johdettu hulevesi aiheuttaa ongelmia viemäriputkistossa, pumppaamoilla ja jätevesien puhdistamolla, ja hulevesistä syntyy ylimääräisiä pumppauskustannuksia jätevedenpumppaamoilla. Lisäksi ylimääräinen vesi aiheuttaa tulvariskin jätevesiviemäreissä ja pumppaamoilla. Puhdistamolla laitoksen kapasiteetti ei riitä ylimääräisten hulevesien puhdistukseen, mistä syystä puhdistamon teho laskee.

Sähköinen hulevesiopas.

Palaute ja tiedottaminen

Palautetta vesilaitokselle voi antaa sähköisesti Kaarinan palautepalvelussa.

Virka-ajan (klo 8−16) ulkopuolella ilmenevissä vika- ja ongelmatapauksissa voi olla yhteydessä Kaarina kaupungin tekniseen päivystykseen, p. 050 373 2549.

Mahdollisista häiriöistä ilmoitetaan uutisissa kaupungin etusivulla.

Yhteystiedot

Jaa