Avustukset

Kaarinassa toiminta- ja tila-avustuksia sekä kohdeavustuksia jakavat hyvinvointijaosto, vapaa-ajan lautakunta ja tekninen lautakunta.

Hakulomakkeet ja yleisperiaatteet avustuksille

Toiminta-avustukset ja tila-avustukset ovat haettavissa vuosittain.

Helmikuussa 1.-29.2.2024 (klo 23.59 asti) on haettavissa toiminta-avustukset:

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
 • Kulttuuritoimintaan
 • Nuorisotoimintaan

Maaliskuussa 1.-31.3.2024 (klo 23.59 asti) on haettavissa toiminta-avustusta:

 • liikuntatoimintaan

Tila-avustukset ovat haettavissa helmi- ja maaliskuun ajan.

Hakulomakkeet
Pääsy hakemuslomakkeille aukeaa seuraavan kerran 1.2.2024

Hae hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta-avustusta tästä
Hae kulttuurin toiminta-avustusta tästä
Hae nuorisotoiminnan toiminta-avustusta tästä

Hae liikunnan toiminta-avustusta tästä

Hae tila-avustusta tästä

Kohdeavustuksissa ja soveltavan liikunnan starttirahassa on jatkuva haku. Näistä päätöksen tekevät viranhaltijat.
Hae kohdeavustuksia tästä
Hae soveltavan liikunnan starttirahaa tästä


Yleisperiaatteet avustuksille:

 • Yhdistykset voivat hakea toiminta-avustusta, tila-avustusta ja kohdeavustusta.
 • Yhdistykset voivat hakea avustusta toimintaan, joka toteuttaa Kaarina-strategiaa.
 • Yhdistykset voivat hakea avustusta toimintaan, joka tukee ja täydentää kaupungin lakisääteistä toimintaa. 
 • Yhdistykset voivat hakea avustuksia yhdessä ja toteuttaa toimintaa yhteisvastuullisesti.
 • Avustuksia ei myönnetä edelleen jaettaviksi.
 • Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon yhdistyksen taloustilanne kokonaisuutena.
 • Avustukset on sidottu Kaarinan kaupungin toimielinten vuosittaiseen talousarvioon

Yhdistysyhteistyön periaatteet

Toiminta-avustukset

 • Toiminta-avustuksella tuetaan paikallisten yhdistysten säännöllistä toimintaa.
 • Toiminta-avustukset kohdennetaan Kaarinaan rekisteröidyille ja kaarinalaisille palvelua tuottaville yleishyödyllisille yhdistyksille, joilla on y-tunnus.*
 • Yhdistyksen on tullut toimia vähintään yhden kalenterivuoden ennen toiminta-avustuksen hakemista.
 • Avustetun toiminnan siirtyessä pois Kaarinasta kesken vuoden, avustus voidaan periä takaisin kokonaan tai osittain.​
 • Toiminta-avustusta ei voida myöntää toimitilojen vuokraan.
 • Toiminta-avustuksen myöntämisessä huomioidaan toiminnan yhteensopivuus Kaarinan hyvinvointiohjelman painopisteiden ja tavoitteiden kanssa.
 • Yhdistys voi hakea toiminta-avustusta vain yhdestä Kaarinan kaupungin toimielimestä
 • Toiminta-avustusten hakuaika on alkuvuodesta.​

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta-avustuksilla tuetaan kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa, joka noudattaa kaupungin hyvinvointiohjelmaa.
 • Avustettavan toiminnan tulee olla pääsääntöisesti kaikille avointa ja siitä tiedotetaan julkisesti
 • Hae hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustusta tästä

Kulttuuri

 • Kulttuurin toiminta-avustuksilla tuetaan taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä.
 • Kulttuuriavustuksia jaettaessa huomiota kiinnitetään muun muassa kaarinalaisen kulttuurielämän rikastuttamiseen ja toimijoiden väliseen yhteistyöhön, tavoittavuuteen, vaikuttavuuteen sekä eri taiteen- ja kulttuuritoiminnan tasapuolisuuteen.
 • Avustettavan toiminnan tulee olla pääsääntöisesti kaikille avointa ja siitä tiedotetaan julkisesti
 • Hae kulttuurin toiminta-avustusta tästä

Liikunta

 • Liikunnan avustuksilla tuetaan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintaa.
 • Liikunnan toiminta-avustusten myöntämisessä huomioidaan:
  • toimintaan osallistuvien määrä eri ikäryhmittäin, pääpaino lasten ja nuorten sekä ikäihmisten toiminnan määrässä
  • toiminnan laajuus, lajien määrä, joukkueiden määrä, säännöllisyys ja ympärivuotisuus
  • valmentajien ja ohjaajien määrä ja koulutustaso • mahdollinen tähtiseuratunnus, joka takaa hyvin laajat laatuvaatimukset seurojen organisoitumisessa, toiminnan suunnitelmallisuudessa, ohjaajien tasossa, tiedotuksessa, markkinoinnissa ja koulutuksissa ym. • toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus •
  • kilpailutoiminta, tapahtumat, tempaukset ja muut tilaisuudet
  • liikunnan tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden huomioiminen seuran toiminnassa
  • seuran toimintakulut ja rahoitustarve
  • tulorakenteen monipuolisuus, kaupungin avustuksen osuus tuloista
 • Yhden seuran saama avustus voi olla enintään 20 % jaettavasta kokonaisavustussummasta.
 • Hae liikunnan toiminta-avustusta tästä

Nuorisotoiminta

 • Nuorisotoiminnan avustuksilla tuetaan alle 29-vuotiaille suunnattua toimintaa.
 • Nuorisotoiminnan avustuksia jaettaessa kiinnitetään huomiota: 
  • toiminnassa mukana olevien alle 29-vuotiaiden määrään
  • toiminnan monipuolisuuteen ja laajuuteen (kerhot, tapahtumat, leirit)
  • toiminnan suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen
  • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioimiseen toiminnassa
 • Avustettavan toiminnan tulee olla pääsääntöisesti kaikille avointa ja siitä tiedotetaan julkisesti
 • Hae nuorisotoiminnan toiminta-avustusta tästä

Tila-avustukset

 • Mikäli kaupunki ei pysty tarjoamaan yhdistyksen toimintaan soveltuvaa maksutonta tilaa, voidaan yhdistykselle myöntää tila-avustusta.
 • Tila-avustusta myönnetään yhdistyksen säännölliseen toimintaan käyttämien Kaarinassa sijaitsevien tilojen vuokrakustannuksiin.
 • Avustusta myönnetään Kaarinaan rekisteröidyille ja kaarinalaisille palvelua tuottaville yleishyödyllisille yhdistyksille, joilla on y-tunnus.
 • Tila-avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka keskeinen tarkoitus on elinkeinotoiminta.
 • Yksittäisen yhdistyksen saama tila-avustus voi olla enintään 30 % kaupungin jakamasta tila-avustuksen kokonaissummasta. ​
 • Hae tila-avustusta tästä

Kohdeavustukset ja soveltavan liikunnan starttiraha

Kohdeavustukset

 • Kohdeavustuksella tarkoitetaan avustusta projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen.​
 • Kohdeavustusta ei voi hakea yhdistyksen säännölliseen toimintaan, jota tuetaan toiminta-avustuksella.​
 • Kohdeavustus on haettava ennen avustettavan toiminnan alkua ja avustus maksetaan jälkikäteen raporttia vastaan.​
 • Kohdeavustusta myönnetään kulttuuri- ja nuorisotoimintaan sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan. ​
   
  • Kohdeavustusten myöntämisessä painotetaan kaupungin hyvinvointiohjelman painopisteitä ja tavoitteita.​
  • Kulttuuritoiminnan kohdeavustusten myöntämisessä otetaan huomioon tasapuolisuus eri taiteenalojen välillä sekä uusien taidemuotojen ja sellaisten taiteenalojen esiintuominen, joiden tarjonta on paikkakunnalla vähäistä.​
  • Nuorisotoiminnan kohdeavustuksia myönnetään alle 29-vuotiaille suunnattuun toimintaan. Nuorisotoiminnan kohdeavustusten myöntämisessä otetaan huomioon uusien toimintojen kokeilut, projektit, tapahtumat. Nuorisotoiminnan kohdeavustusten myöntämisessä arvostetaan nuorten osallistumista avustettavan toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun.​
    
 • Kohdeavustusta voidaan myöntää Kaarinassa toimiville ja kaarinalaisille palvelua tuottaville yhdistyksille, ryhmille tai erityistapauksissa yksityishenkilöille.​
 • Kohdeavustusten myöntämisessä huomioidaan toiminnan jakautuminen alueiden, ikäryhmien ja toimintamuotojen kesken sekä sen merkitys tapahtuman tai hankkeen toteutumisen kannalta.
 • Avustettavan toiminnan tulee olla pääsääntöisesti kaikille avointa ja siitä tiedotetaan julkisesti. ​
 • Hae kohdeavustusta tästä

 

Soveltavan liikunnan starttiraha

 • Soveltavan liikunnan starttiraha on tarkoitettu erityisryhmien uuden ryhmäliikunta-toiminnan kehittämiseen sekä tukemiseen.
 • Erityisryhmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöitä, joilla on jokin pitkäaikaissairaus, vamma tai iän myötä tullut toimintarajoitteisuus ja sen vuoksi vaikeuksia harrastaa ja käyttää yleisiä liikuntapalveluita. Avustusta voi hakea myös integroidun ryhmän toiminnan tueksi

 

Avustuksen hakeminen

 • Seura / yhdistys / järjestö on ensin yhteydessä liikuntapalvelujen erityisliikunnan suunnittelijaan ja kertoo ideastaan.
 • Avustusta voidaan hakea pitkin vuotta. 
 • Avustus myönnetään tapauskohtaisesti ja niitä maksetaan pääsääntöisesti budjettiin varatun määrärahan mukaisesti liikuntapäällikön päätöksellä.
 • Avustus myönnetään Kaarinassa tapahtuvaan toimintaan, mutta järjestäjänä voi olla muukin kuin kaarinalainen urheiluseura, vammaisjärjestö tai yhdistys. 
 • Järjestetyn toiminnan tulee olla mahdollisuuksien mukaan kaikille avointa toimintaa.
 • Avustusta voidaan hakea esim. ohjaajakuluihin, avustaja/ tulkkikuluihin, ohjaajakoulutusten kustannuksiin ja välinehankintoihin.
 • Mikäli soveltavan liikunnan starttiryhmästä muodostuu urheiluseuraan vakituinen ryhmä, liittää seura jatkossa ko. toiminnan normaaliin toimintaansa.
 • Muiden yhdistysten starttirahalla aloitetun toiminnan vakiinnuttua, yhdistys hakee normaalisti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustusta.
 • Hae soveltavan liikunnan starttirahaa tästä

Hakuohjeet

Hakuohjeet toiminta- ja tila-avustuksiin

 • Hakijan on kyettävä jälkikäteen antamaan tarvittaessa selvitys toiminta- ja tila-avustuksen käyttämisestä kaupungin ilmoittamalla tavalla. Avustus voidaan vaatia palautettavaksi, jos varoja on käytetty muuhun kuin hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen, jos avustusten käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta tai jos toimielimelle on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja.
 • Lapsille ja nuorille toimintaa järjestävillä hakijoilla tulee olla käytössä toimintaohje lasten turvallisuutta lisäävistä toimintatavoista ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittämisestä. Toimintaohje-pdf aukeaa tästä
 • Epäeettinen tai rikollinen toiminta tai doping johtavat avustuksen takaisinperintään.
 • Avustukset maksetaan elokuun loppuun mennessä edellyttäen, että kaikki hakemuksen liitteenä pyydetyt asiakirjat on toimitettu.
 • Toiminta- ja tila-avustusten hakuajasta ja hakemisesta tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla.
 • Toiminta- ja tila-avustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Hakemusta tulee lisäksi täydentää pyydetyillä liitteillä.
 • Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.
 • Toiminta- ja tila-avustukset ovat haettavissa kerran vuodessa.

Hakuohjeet kohdeavustuksiin

 • Kohdeavustus haetaan aina ennen avustettavan toiminnan alkamista.​
 • Kohdeavustus maksetaan aina jälkikäteen. Maksatus perustuu raporttiin, joka tulee toimittaa 3 kuukauden sisällä avustetun toiminnan päättymisestä. ​
 • Myönnetty kohdeavustus on käytettävä kuluvan kalenterivuoden aikana.              ​
 • Kohdeavustuksiin on jatkuva haku. ​
 • Avustus voidaan vaatia palautettavaksi, jos varoja on käytetty muuhun kuin hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen, jos avustusten käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta tai jos toimielimelle on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja. ​
 • Lapsille ja nuorille toimintaa järjestävillä hakijoilla tulee olla käytössä toimintaohje lasten turvallisuutta lisäävistä toimintatavoista ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittämisestä. ​
 • Epäeettinen tai rikollinen toiminta tai doping johtavat avustuksen takaisinperintään.​
 • Kohdeavustusten hakuajasta ja hakemisesta tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla.​
 • Kohdeavustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Hakemusta tulee lisäksi täydentää pyydetyillä liitteillä.​
 • Hakemuksista tehdään päätös kuukauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä. Heinäkuussa ei tehdä päätöksiä.

Lisätietoja antavat

Jaa