Tilinpäätös

Tilinpäätös kertoo jälkikäteen miten hyvin talousarviossa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Kaupunginvaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä saatuaan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. 

Tilinpäätös sisältää 

  • toimintakertomuksen 
  • talousarvion toteutumisvertailun  
  • tuloslaskelman 
  • rahoituslaskelman 
  • taseen 
  • konsernituloslaskelman 
  • konsernin rahoituslaskelman
  • konsernitaseen liitetietoineen. 

Tilinpäätös sisältää myös kaupungin taloudellista tilannetta ja sen kehitystä kuvaavia tunnuslukuja, suoritteita ja vertailuhintoja.

Toimintakertomus sisältää tiedot kaupungin toiminnan kehittymisestä ja kaupunginvaltuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Talousarvion toteutumisvertailussa esitetään erikseen käyttötalouden ja investointien toteutuminen sekä tuloslaskelma- ja rahoitusosien toteutuminen.

Tuloslaskelma osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen.

Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kaupungin toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen.

Tase kuvaa kaupungin taloudellista asemaa tilikauden lopussa.

Jaa