A1108B Kauselan asemakaavan muutos

Kaavamuutoksella siirretään tonttien rajaa Silvolanpuiston alueella.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kaarinantien, Silvolanpuiston, Kultanummenkujan ja korttelin 1108 eteläosaan rakennettavien uusien asuinrakennusten rajoittamalla alueella.

Suunnittelun tavoitteet

Asemakaavan tarkoituksena on siirtää korttelin 1108 tonttien 1 ja 4 pohjoisrajaa Silvolanpuiston alueelle niin, että kulkuyhteys tontille 4 on mahdollista toteuttaa tonttien sisäisin järjestelyin. Kaarinan kaupunki myy kaavan mukaisen lisäalueen tonttien osaksi sen jälkeen, kun kaavamuutos on tullut voimaan.

Nykytilanne

Suunnittelualueella on voimassa Littoisten osayleiskaavan muutos Auranlaaksossa (11.5.2016), jossa suunnittelualue on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP-3) ja suojaviheraluetta (EV). Silvolan päärakennus ja kivinavetta ovat osayleiskaavassa rakennussuojelukohteita. Lisäksi koko Silvolan mäki kuuluu kokonaisuudessaan muinaismuistokohteeseen, Kauselan kylätontin osa.

Suunnittelualueella ovat voimassa Iso-Kauselan asemakaava (4.2.1980) sekä Kauselan ja Iso-Kauselan asemakaavan muutos (17.6.2015). Asemakaavoissa suunnittelualue on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL), erillispientalojen korttelialuetta (AO) ja puistoa (VP). 

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Sähköposti
kaavoitus@kaarina.fi

Jaa