Miten voin vaikuttaa kaavoitukseen

Tietoa kaavatyöhön osallistumisesta ja vaikuttamisesta.

Osallinen (MRL 62 §)

Osallisia ovat suunnittelualueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Osallistahot luetellaan kunkin kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Lueteltujen tahojen lisäksi voi kuka tahansa  ilmoittautua osalliseksi kaavatyöhön jättämällä yhteystietonsa osoitteeseen kaavoitus@kaarina.fi.  

Osallisia tiedotetaan kaavan vireille tulosta, yleisötilaisuuksista ja kaavan nähtävillä oloista.  

Mielipide (MRL 62 §, MRA 30 §)

Osalliset ja muut kunnan jäsenet voivat esittää mielipiteensä vireillä ja valmisteltavana olevista kaavatöistä. Perustellun mielipiteen voi esittää kirjallisesti tai suullisesti. 

Muistutus (MRL 65 §, MRA 27 §)

Julkisesti nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta voi tehdä vapaamuotoisen kirjallisen muistutuksen kaavan nähtävillä olon aikana. Kaavaehdotusta pidetään nähtävillä 30 päivää. Muistutukset tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon kaupunginhallitukselle osoitettuna osoitteeseen kirjaamo@kaarina.fi.

Valitus, valitusoikeus (KL 92 §, MRL 191-192 §)

Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää.

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Sähköposti
kaavoitus@kaarina.fi

Jaa