Yleistietoa kaavoituksesta

Kaavoitus tarkoittaa julkista maankäyttö- ja rakennuslakiin pohjautuvaa maankäytön suunnitteluprosessia.

Kaavoitus

Kaavoitusta säätelevät maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), maankäyttö ja rakennusasetus (MRA) ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT), jotka on otettava huomioon esimerkiksi maakuntakaavassa.  

Yleiskaavoilla, asemakaavoilla sekä poikkeamis- ja suunnittelutarveluvilla vaikutetaan ympäristöön. Kaavoitustoimi osallistuu myös rakennuslupavalmisteluun ja rakentajien neuvontaan. 

Maakuntakaava

Maakuntakaava on useita kuntia koskeva ja se laaditaan Varsinais-Suomen liitossa. Siinä esitetään maakunnan kannalta keskeiset asiat, kuten taajama ja keskusta-alueet. Maakuntakaava ohjaa yleiskaavoitusta.

Yleiskaava

Yleiskaava on yleispiirteinen kaava, jossa osoitetaan yhdyskunnan eri toimintojen sijoittuminen, kuten asutus, palvelut, työpaikat ja virkistysalueet, sekä niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Yleiskaava voi kattaa koko kunnan alueen tai vain kunnan osan, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta.

Asemakaava

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö, eli mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Asemakaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai vain yhtä tonttia.

Asemakaavan laatii kunta. Aloitteen asemakaavan laatimisesta omistamalleen maalle voi tehdä myös maanomistaja. Asemakaavatyön laatimisesta päättää kaavan laajuudesta riippuen kaupunkikehityslautakunta tai kaupunginvaltuusto.

Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta merkintöineen ja määräyksineen ja kaavaselostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja kaavan keskeisistä ominaisuuksista.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

PL 12
20781 Kaarina

Puhelin
(02) 588 4000

Jaa