Puunkaatolupa

Puiden kaataminen asemakaava-alueella

Puiden kaato asemakaava-alueella vaatii luvan kaupungilta. Maisematyölupaa puunkaatoa varten kutsutaan Kaarinassa puunkaatoluvaksi. Puunkaatolupa on maksullinen ja sen hinta on 75,00 €. Luvanvaraisuus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin, 128 § maisematyölupa.

Puunkaatolupaa ei kuitenkaan tarvitse hakea, jos kyseessä on

  • yksittäinen puu asemakaavoitetulla alueella, jos puu ei ole maisemallisesti arvokas 
  • puu on kuivunut, pahasti vioittunut tai kunnoltaan heikko
  • puun runkohalkaisija on alle 100 mm (metrin korkeudelta maasta mitattuna)
  • puun korkeus on enintään viisi metriä
  • puun etäisyys rakennuksesta on alle viisi metriä
  • hyväksytty rakennuslupa, jonka perusteella saa kaataa rakennusten ja kulkuväylien alle jäävät puut sekä tulevan kiinteän rakennuksen seinästä alle viiden metrin etäisyydellä olevat puut

Useamman puun ja ranta-alueelle sijoittuvien puiden kaataminen edellyttää aina puunkaatolupaa.

Puunkaatoluvan hakeminen

Hae puunkaatolupa aina kirjallisesti joko sähköisellä lomakkeella tai palvelupisteestä saatavalla lomakkeella. Tontin omistaja voi hakea kaatolupaa ainoastaan omille puilleen, ei naapurin puille.

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden puunkaatolupia voi hakea yhtiön isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja. Hakemukseen on liitettävä ote pöytäkirjasta, jossa näkyy päätös puiden kaatamistahdosta. Yksittäinen asukas ei voi hakea lupaa.

Puunkaatoluvan hakeminen sähköisesti

Hakemuksen voi täyttää myös palvelupiste Fiskarissa ja Piikkiön palvelupisteessä.

Puunkaatoluvan myöntäminen ja käsittelyn kesto

Lupaviranomainen käy tarvittaessa arvioimassa kaadettavat puut sovittuna ajankohtana. Hakemuksesta tehdään viranhaltijapäätös, joka lähetetään hakijalle sähköpostilla tai paperiversiona. Päätös menee nähtäväksi myös kaupungin verkkosivuille kohtaan Viranhaltijapäätökset (1.3.2024 alkaen tälle sivulle). Päätöksessä käytetään paikkatietoina kiinteistötunnusta ja karttaliitettä. Päätöksen tultua lainvoimaiseksi, luvan voi lunastaa ja puut saa kaataa. Prosessiin kuluu aikaa valitusaikoineen noin neljä viikkoa. Luvan voi maksaa sähköisesti tai palvelupisteissä. Lupa on voimassa kolme (3) vuotta.  

Tontinomistaja huolehtii itse puunkaadoista. Kaarinan kaupungilla ei ole puunkaatopalvelua eikä puiden kuntokartoituspalvelua.

Puiden kaataminen asemakaava-alueen ulkopuolella

Asemakaava-alueen ulkopuolella ei pääsääntöisesti vaadita puunkaatolupaa, ellei yleiskaavassa ole näin määrätty, tai alueella on rakennuskielto asemakaavan tai yleiskaavan laatimiseksi. Myös rantakaava voi rajoittaa puiden kaatamista. 

Naapurin puut asukkaan vaivana

Kaupunki ei voi puuttua naapureiden välisiin puukiistoihin. Kiista on yksityisoikeudellinen ja asiassa kannattaa edetä naapurin kanssa keskustellen.

Naapuruussuhdelain mukaan tontin haltija saa poistaa naapurin alueelta omalle tontilleen kasvavia juuria ja oksia vain, jos niistä aiheutuu konkreettista haittaa eikä omistaja ole pyynnöstä huolimatta poistanut niitä kohtuullisessa ajassa. Lain alaisuuteen kuuluvat riita-asiat ratkaistaan käräjäoikeudessa.

Puista putoavat lehdet eivät kunnioita naapurirajoja ja naapurin puolella oleva puu saattaa varjostaa pihan parasta auringonottopaikkaa. Nämä syyt eivät välttämättä riitä perusteeksi puiden kaadolle, vaan ne kuuluvat sietämisvelvollisuuden piiriin.

Puista aiheutuva muu vahinko voi tulla korvattavaksi vahingonkorvauslain perusteella.

Puut ja aurinkopaneelit

Kannattaa harkita tarkasti ennen aurinkopaneeleiden hankkimista, onko tontilla niille hyvää paikkaa ja onko niiden edessä mahdollisesti varjostavia puita. Puiden varjostaminen pienentää paneeleista saatavaa hyötyä, mutta puita ei kannata kuitenkaan lähteä poistamaan harkitsemattomasti pelkästään aurinkopaneeleiden takia. Etelän ja lännen puolelta taloa sopivalta etäisyydeltä varjostava puu voi olla rakennukselle hyödyllinen; varjostus säästää talon pintoja uv-säteilyltä ja saattaa hellepäivinä vaikuttaa miellyttävästi rakennuksen sisälämpötilaan. Jos omalla tontilla asemakaava-alueella oleva puu halutaan kuitenkin poistaa edellä mainitusta syystä, niin poistoon tarvitaan puunkaatolupa.

Kaupunki ei poista omistamistaan lähimetsistä tai puistoista taloja varjostavia puita pelkästään aurinkopaneeleiden asentamisen takia. Poistoihin pitää olla olemassa myös muita syitä kuten lähimetsän/puiston hoidollinen harventaminen.

 

Lisätietoja puunkaatoluvista

Viheraluemestari Maria Normasto

maria.normasto@kaarina.fi

Suunnitteluhortonomi Sirkka Laitinen

sirkka.laitinen@kaarina.fi

Jaa