Kunta-Helmi -hanke

Kunta-Helmi -hankkeissa kunnostetaan uhanalaisia elinympäristöjä. Kaarinasta kunnostuskohteena on linturetkeilykohteenakin tunnettu Järvelän kosteikko.

Kunta-Helmi -hankkeissa kunnostetaan uhanalaisia elinympäristöjä kuten pienvesiä, lehtoja, soita, niittyjä ja lintuvesiä. Valonian vetämässä yhteishankkeessa hoidetaan yli kolmekymmentä erilaista luontokohdetta ja mukana hankkeessa on seitsemän varsinaissuomalaista kuntaa Kaarina mukaan lukien. Yhteistyö luonnon monimuotoisuutta edistävissä toimissa on välttämätöntä ja yhteishankkeella pyritäänkin vahvistamaan kuntarajoja ylittävää yhteistyötä.

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja lajikadon pysäyttäminen vaativat resursseja ja työtä. Tässä yhteishankkeessa kunnat vastaavat käytännön luonnonhoitotoimista ja Valonia toimii hankkeessa asiantuntija-apuna. Valonia toimii hankkeita yhdistävänä koordinaattorina, jonka avulla on tarkoitus luoda alueellista verkostoa luonnonhoitotöiden edistämiseksi.

Järvelän kosteikko

Kaarinasta kunnostuskohteena on Littoistenjärven pohjoispuolella sijaitseva Järvelän kosteikko, joka on y
ksi tärkeimmistä sisämaan lintukosteikoista Varsinais-Suomessa. 
Kosteikolla esiintyy useita uhanalaisia pesintä- ja muuttolintuja ja lisäksi siellä esiintyy viitasammakkoa. Kosteikkoympäristö syntyi sattuman seurauksena vuonna 2009 tulvapellolle ja siitä on kehittynyt matala ja rehevä kosteikko. Kohde on paikallisille asukkaille tärkeä lähivirkistyskohde, jossa on myös esteetön lintulava ja luontopolkuja.

Järvelän kosteikko on valittu yhdeksi maakunnallisesti arvokkaaksi linnustoalueeksi (MAALI). Alue tarvitsee kuitenkin suojelu- ja hoitotoimenpiteitä. Luhtaniittyjen ja vesialueen umpeenkasvua tulee hillitä ja nykyinen vedenkorkeus vaihteluineen säilyttää. Veden peittämien alueiden reunalla valtalajina kasvaa leveäosmankäämi.

Koko kosteikon olemassaoloajan on seurattu alueen linnustoa. Viime vuosina on huomattu, että erityisesti kahlaajien määrät ovat laskeneet merkittävästi. Linnustoselvityksen mukaan osmankäämikasvillisuutta tulisi silputa lintujen pesintäkauden jälkeen kosteikon umpeenkasvun ehkäisemiseksi ja kahlaajien ja rantalintujen elinolosuhteiden parantamiseksi. Myös vedenpinnan taso ei saisi olla liian korkealla. Vuoden 2020 linnustoseurannan mukaan vaarantuneen lajin mustakurkku-uikun pesintä vaikutti epäonnistuneen. Tähän voi olla syynä kalasto ja erityisesti särkikalat, joiden kanssa mustakurkku-uikku kilpailee ravinnosta. Siksi Järvelän kalasto selvitetään kesällä ja selvityksen perusteella tehdään tarvittaessa hoitokalastuksia syksyllä. Myös muita syitä lintukantojen taantumiseen selvitetään.

Kunnostustoimenpiteinä kosteikolla on tarkoitus tehdä osmankäämien jyrsintää ja murskausta sekä tarvittaessa ravintoketjukunnostus.

Lisätietoa hankkeesta:

https://www.valonia.fi/hanke/varsinais-suomen-helmikunnat/

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021–31.12.2022. 

Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö Helmi-elinympäristöohjelmasta. Kunnat ja Valonia osallistuvat hankkeeseen omarahoituksella.

Jaa