Metsät

Kaupunki omistaa 1 200 hehtaaria metsää. Metsät jaetaan sijaintinsa ja käyttötarkoituksensa perusteella taajama- ja talousmetsiin. Kaupungin metsäomaisuutta hoitaa Liikunta- ja viherpalvelut.

Taajamametsät ja niiden hoito

Taajamametsät sijaitsevat asemakaava-alueilla lähellä asutusta. Näiden lähimetsien hoidossa halutaan korostaa alueen turvallista virkistyskäyttöä, ja vaalia metsälle tyypillisiä luontoarvoja.

Lähimetsässä on mukava liikkua. Kulkureittien ja polkujen ympäristöt pidetään selkeinä ja turvallisina. Reittien avoimuuden on myös tarkoitus ohjata kulkua, jotta aitoa metsänpohjaa ei kokonaan tallottaisi.

Taajamametsien hoito ja ajankohta

Hoitotoimenpiteillä varmistetaan puuston ja muun kasvillisuuden sekä eliöstön lajirunsaus. Tiheämpiä risukoita jätetään eläinten suojaksi. Kolopuut jätetään lintujen ja muiden eläinten käyttöön. Luonto ei tunne käsitettä roskapuu, joten esimerkiksi monien hyljeksimä raita jätetään kasvamaan. Se tarjoaa kodin ja ruokapöydän lukuisille lajeille.

Metsänhoitotyötä tehdään talviaikaan, kun muuttolinnut ovat vielä muilla mailla. Maaperä on talvella yleensä jäätynyt ja lumen peitossa. Näin metsänpohjalle aiheutuu vähemmän vaurioita puita kaataessa ja varsinkin puuainesta pois kuljetettaessa.

Laadimme kullekin käsiteltävälle kohteelle hoito-ohjeistuksen, jossa huomioidaan juuri kyseisen alueen ominaispiirteet. Ennen työmaan alkua tiedotamme lähiasukkaita alkavista töistä. Lisäksi pystytämme työmaasta kertovan tiedotteen maastoon.

Seuraava taajamametsien hoitotyöaika on talvikausi 2020 - 2021. 

Miksi lähimetsääni  ei ole hoidettu?

Joskus asukas tuskastuu oman lähimetsän risuiseksi koettuun näkymään. Kaupungin omistuksessa on taajamametsiä reilu 500 hehtaaria. Työt on pakko suunnitelmallisesti jaksottaa usealle vuodelle.

Talven sääolosuhteet voivat muuttaa kokonaan suunniteltujen kohteiden käsittelyajankohdan. Maahan ei tullut routaa ja suojaavaa lumipeitettä esimerkiksi talvella 2019 - 2020. Kohteita jätettiin käsittelemättä, sillä töistä olisi jäänyt märkään maastoon luonnolle turhat arvet.

Saako lähimetsästä hakea polttopuuta?

Kaupungin omistamista metsistä ei saa hakea polttopuuta. Kaikki puuaines - tarkoituksella jätettävää lahopuuta lukuun ottamatta - menee myyntiin, osa myös energiapuuksi. Kaupunki saa näin myös tuloja taajamametsistä.

Metsäkohteet

Vuoden 2024 kohteet on listattu alla – lisäksi hoidetaan muutamia pienempiä kohteita.

Auvainen

Hoitotoimenpiteiden tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, viihtyisän sekä turvallisen lähivirkistysalueen ylläpitäminen. Työt sisältävät harvennusta, pienpuuston hoitoa ja tonttien reunojen siistimistä. Poistetaan huonokuntoiset/riskipuut ja jätetään lahopuuta maastoon.

Keskusliikuntapuisto

Hoitotoimenpiteiden tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, viihtyisän sekä turvallisen lähivirkistysalueen ylläpitäminen. Työt sisältävät poimintahakkuuta ja pienpuuston hoitoa. Poistetaan huonokuntoiset/riskipuut ja jätetään lahopuuta maastoon.

Vättilänpuisto, valmistunut 2/24

Hoitotoimenpiteiden tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, viihtyisän sekä turvallisen lähivirkistysalueen ylläpitäminen. Työt sisältävät harvennusta, pienpuuston hoitoa ja tonttien reunojen siistimistä. Poistetaan huonokuntoiset/riskipuut ja jätetään lahopuuta maastoon.

Pohjolanmäki ja Saavikatu, valmistunut 2/24

Hoitotoimenpiteiden tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, viihtyisän sekä turvallisen lähivirkistysalueen ylläpitäminen. Työt sisältävät harvennusta, pienpuuston hoitoa ja tonttien reunojen siistimistä. Poistetaan huonokuntoiset/riskipuut tonttien rajoilta. Toimenpiteillä pyritään myös puuston pidennettyyn elinkaareen sekä maisemalliseen edustavuuteen.

Littoistenjärven länsipuolen metsät

Hoitotoimenpiteiden tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, viihtyisän sekä turvallisen lähivirkistysalueen ylläpitäminen. Työt sisältävät harvennusta, pienpuuston hoitoa sekä tonttien ja polkujen reunojen siistimistä. Poistetaan huonokuntoiset/riskipuut ja jätetään lahopuuta maastoon.

Talousmetsät ja niiden hoito

Kaarinan kaupungin omistuksessa on lähes 700 hehtaaria talousmetsiä. Metsät sijaitsevat pääasiassa kaava-alueiden ulkopuolella. Talousmetsiä hoidetaan kullekin kohteelle laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti.

Hoidon tärkein tavoite on puuntuotannon turvaaminen ja puuston terveyden sekä elinvoimaisuuden varmistaminen. Metsäsuunnitelmassa otetaan kantaa myös monimuotoisuuden ja maisema-arvojen puolesta. Kaupunki saa tuloja puun myynnistä.

Kaatunut tai häiritsevä puu kaupungin metsässä

Metsiin tulee jättää riittävästi lahopuuta. Vaaraa aiheuttavat puut ja konkelot kaadetaan, mutta puuaines jätetään tarkoituksella maastoon lahomaan. Katkenneilla pökkelöpuillakin on oma tärkeä merkityksensä metsän ekosysteemissä. Metsälajeista joka neljäs on riippuvainen lahopuusta.

Kaupungin omistamilla alueilla kaatuneista puista voi ilmoittaa kaupungille. Kaupunki ei kuitenkaan omista kaikkia kaupungin rajojen sisäpuolella sijaitsevia maita. Maanomistaja on velvollinen vastaamaan omista puistaan ja niiden turvallisuudesta.

Ympäristölleen vaaralliset puut, kuten konkelot, poistamme pikaisesti omilta alueiltamme. Muut vaarattomia puita koskevat ilmoitukset keräämme työlistalle. Kaatotarve todetaan ensin ja tarpeelliset kaadot tehdään suunnitelmallisesti pääsääntöisesti talvisaikaan.

Tuulessa heiluva puu ja syksyn lehdet

Tuulessa heiluva puu koetaan usein vaaralliseksi. Puun latvuksen kuitenkin kuuluukin heilua tuulessa puun juuriston toimiessa ankkurina. Jos juuristoalue liikehtii tuulisella säällä, voi puun juuristo tällöin olla vaurioitunut ja puu kaatumisvaarassa. Varmuuden vuoksi puita ei kuitenkaan ole syytä kaataa.

Puiden syksyisin putoavat lehdet eivät välttämättä kunnioita naapurirajoja. Puu naapurin alueella saattaa myös varjostaa sitä parasta auringonottopaikkaa. Välttämättä nämä kiusat eivät ole peruste puiden kaadolle, vaan kuuluvat sietämisvelvollisuuden piiriin.

Yhteystiedot

viheralueet@kaarina.fi

 

Viheraluepäällikkö Terho Marttila 040 562 1962

 

Jaa