Poikkeamis- ja vapautushakemukset

Poikkeamis- ja vapautushakemuksiin liittyvät lomakkeet tulee toimittaa osoitteeseen:

Kaarinan kaupunki
Kaarinan ympäristönsuojelutoimisto
PL 12
20781 KAARINA

tai sähköpostilla ymparisto@kaarina.fi.

Poikkeaminen jätevesijärjestelmän uusimisvelvoitteesta

Pohjavesialueella ja rantavyöhykkeellä (alle 100 m vesistöstä tai merestä) sijaitsevien rakennusten jätevesijärjestelmien tulee täyttää laissa ja ympäristönsuojelumääräyksissä jäteveden käsittelylle asetetut vaatimukset.

Jos kiinteistö sijaitsee näiden alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun:

 • kiinteistölle esimerkiksi rakennetaan vesikäymälä 
 • tehdään sellaista vesi- ja viemärilaitteistoja koskevaa korjaus- tai muutostyötä, joka vaatii rakennus- tai toimenpideluvan
 • tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- tai muutostyö.

Lisäaikaa jätevesiremontille voi saada hakemalla luvan poiketa jätevesijärjestelmän uusimisvelvoitteesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Poikkeaminen voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Poikkeamisluvan edellytyksenä on, että jätevesien aiheuttama kuormitus on vähäistä tai käsittelyjärjestelmän uusimisen katsotaan kustannusten ja teknisten vaatimusten vuoksi olevan kiinteistön haltijalle kohtuutonta.

Poikkeamishakemuksen käsittelystä laskutetaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.

Jätevesien perustason puhdistusvaatimuksesta vapautuu, jos kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 ja näin ollen täyttäneet 68 aikaisemman ympäristönsuojelulain (86/2000) muutoksen (196/2011) tullessa voimaan. Ikävapautus ei edellytä viranomaiselle tehtävää hakemusta. Ikävapautus koskee vain vakituisessa asuinkäytössä olevia kiinteistöjä, ei vapaa-ajanasuntoja.

Poikkeaminen Kaarinan ympäristönsuojelumääräyksistä

Ympäristönsuojeluviranomainen voi jätevesien käsittelyssä yksittäistapauksessa erityisestä syystä myöntää luvan poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä sekä antaa täydentäviä ohjeita ja määräyksiä ympäristönsuojelulain 202§:n mukaan. Poikkeaminen harkitaan tapauskohtaisesti ja siitä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai määräysten tavoitteiden syrjäytymistä.

Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Poikkeus voidaan myöntää esim. jätevesien purkupaikan suojaetäisyysvaatimuksista, mikäli poikkeamisesta ei arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa. Poikkeusta harkittaessa otetaan huomioon muun muassa:

 • jäteveden laatu ja määrä
 • maaston kaltevuus
 • maaperän laatu
 • pohjavesiolosuhteet
 • etäisyys talousvesikaivoihin.

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesihuollosta

Vesihuoltolaitoksen viemäriin liittymisvelvollisuudesta voi hakea määräaikaista tai toistaiseksi voimassaolevaa vapautusta Kaarinan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Vapautuksen myöntämisen edellytykset:

 1. Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy
 2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
 3. sekä lisäksi:
 • vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä
 • jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.

Poikkeaminen kemikaalisäiliön poistamista koskevasta velvollisuudesta

Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan käytöstä poistetut öljy- tai kemikaalisäiliöt putkistoineen on poistettava kiinteistöltä. Jos säiliön poistaminen maaperästä ei ole mahdollista rakennuksia vaurioittamatta tai muusta perustellusta syystä, ympäristönsuojeluviranomainen voi kirjallisesta hakemuksesta myöntää poikkeuksen säiliön poistamista koskevasta velvollisuudesta.

Poikkeamishakemuksen käsittelystä laskutetaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.

Jaa