Suojelualueet, Natura 2000 -alueet ja luonnonmuistomerkit

Luonnon monimuotoisuutta turvataan perustamalla luonnonsuojelualueita sekä suojelemalla uhanalaisia luontotyyppejä ja eliölajeja.

Luonnonsuojelualueet

Yksityismailla sijaitsevia luonnonsuojelualueita Kaarinassa on 19: Kuusimäki, Rauvolanlahti, Vaarniemi, Parkinmäki, Karpanmäen lehto, Suomi 100 Tuorlan metsä, Rahinmäki, Linnavuori, Haukkavuori, Hirsundi, Juurvalli, Paltan ja Kaarinan metsät, Paltta, Paltan metsät, Kuusistonlahti ja Kappelinmäki, Kuusistonlahti, Lyhty, Jauhosaari, Jauholehto.

Linnavuoren luonnonsuojelualue on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) kautta suojeltu kohde. METSO-ohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys.

Lisäksi Kaarinassa on kaksi Metsähallituksen hallinnoimaa Ympäristöministeriön asetuksella perustettua luonnonsuojelualuetta: Kaarinan metsien luonnonsuojelualue ja Kuusistonlahden luonnonsuojelualue.

Luonnonsuojelulailla suojellut luontotyypit ja erityisesti suojeltavien lajien elinympäristöt

Luonnonsuojelulailla (29 §) suojeltuja luontotyyppejä Kaarinassa on kaksi: Paaskunnan jalopuumetsikkö ja pähkinäpensaslehto (2,3 ha) sekä Papinholman jalopuumetsä (1,8 ha).

Lisäksi Kaarinassa on suojeltu luonnonsuojelulailla (47 §) kaksi erityisesti suojeltavan lajin elinympäristöä: Ala-Lemun linnunhernetikkukoi (neljä osa-aluetta yhteensä n. 0,4 ha) ja Mattelmäen kirvelilattakoi (n. 0,6 ha).

WWF:n perintömetsä

Kaarinan kaupunginhallitus on 19.12.2005 päättänyt perustaa WWF:n perintömetsän Lausteen metsään. Perintömetsähankkeen tavoite on säilyttää pieni osa kaarinalaista tyypillistä lounaissuomalaista metsäaluetta tuleville kuntalaisille koskemattomana ja osallistua maanlaajuiseen hankkeeseen.

Perintömetsäkokonaisuuden pinta-ala on 35,9 ha. Siitä on metsää noin 11,8 ha, kalliometsää 12,7 ha, suota 1,3 ha ja avomaata (moottoritien metsitettyä läjitysaluetta) 10,1 ha. Lausteen metsä on luonnonarvoiltaan hyvin monipuolinen. Siellä ovat edustettuina mm. tuore ja kuiva kangasmetsä, metsäinen korpi, Niinisvuoren lehtometsä, karut lähes avokallioiset kalliomänniköt, pieni muinaisranta, hoitamaton hakkuualue ja avonaiset metsitetyt läjitysalueet. Vaikka metsä ei olekaan kaikilta osin vanhaa, siellä on kuitenkin hyvin vähän aktiivisen hoidon jälkiä. Moottoritien läjitysalue antaa puolestaan hyvän kuvan urbaanin metsäluonnon kehittymisestä. Perintömetsän eläimistä on myös monipuolinen ja siellä voidaan tavata mm. uhanalainen liito-orava.

Natura 2000-alueet

Kaarinan alueelle sijoittuu neljä Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa kohdetta. Näistä yksi sijaitsee myös Turun kaupungin puolella. Kaarinan kaupungin alueella Natura-alaa on yhteensä noin 604 ha. Kunkin Natura-kohteen nimestä johtaa linkki valtion ympäristöhallinnon sivulla olevaan alueen tarkempaan esittelyyn.

Rauvolanlahti - 77 ha (koko pinta-ala 366 ha) - mataloituva merenlahti, lehtometsiköitä, kallioalue, lintuvesialue

Kaarinan metsät - 57 ha - usea erillinen lehto-, jalopuu- ja luonnonmetsäkohde

Kuusistonlahti - 351 ha - lintuvesialue

Kotkavuori - 119 ha - kallioalue, lehdot

Luonnonmuistomerkit

Kaarinassa on maanomistajan hakemuksesta suojeltu kolme luonnonmuistomerkkiä: Rauvolan päiväkodin pihamänty, Luhdan tilan käärmemänty sekä Kuusimäen jalopuut ja pähkinäpensas.

Luonnonmuistomerkit ovat pääasiassa erilaisia komeita tai erikoisia puita tai puuryhmiä, siirtolohkareita tai muita niitä vastaavia luonnonmuodostumia, jotka niiden kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella.

 

Ohje luonnonmuistomerkin rauhoitusanomuksen tekemiseen

Luonnonmuistomerkin rauhoitusanomus on vapaamuotoinen ympäristölautakunnalle osoitettu kirje, josta ilmenevät seuraavat asiat:

  • Rauhoitettavaksi suunnitellun kohteen tai kohteiden kuvaus (esim. puiden määrä, korkeus ja paksuus, valokuvia) ja sijainti (kiinteistötunnus, koordinaatit sekä karttaliitteet)
  • Edellytykset rauhoitukselle
  • Rauhoitettavan kohteen kiinteistön omistaja ja hänen suostumuksensa hankkeeseen (mikäli ei hakija). Jos muistomerkki sijaitsee usean kiinteistön alueella, kaikkien kiinteistöjen omistajilta tulee olla suostumus.
  • Jos kohde sijaitsee lähellä naapurin rajaa tai tietä, tulee pyytää naapurin tai tiekunnan mielipide
  • Hakijan yhteystiedot.

Hakemus tulee toimittaa osoitteeseen:

Kaarinan kaupunki
Ympäristölautakunta
PL 12
20781 Kaarina

tai sähköpostilla ymparisto@kaarina.fi.

Jaa