Ympäristövalvonta

Ympäristövalvontaan liittyvät lomakkeet tulee toimittaa osoitteeseen:

Kaarinan kaupunki
Kaarinan ympäristönsuojelutoimisto
PL 12
20781 KAARINA

tai sähköpostilla ymparisto@kaarina.fi.

Haja-asutuksen jätevedet

Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely

Viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella jätevedet on puhdistettava kiinteistökohtaisesti tai esimerkiksi monen kiinteistön yhteispuhdistamossa siten, että ns. talousjätevesiasetuksen vaatimukset jätevesien puhdistustehosta tulevat täytetyiksi. Kiinteistökohtainen puhdistaminen tapahtuu pääsääntöisesti erilaisissa maaperäkäsittelyjärjestelmissä tai pienpuhdistamoissa. Kiinteistökohtaisen jätevesien puhdistusjärjestelmän käyttö ja toiminta edellyttävät säännöllistä laitteiden toiminnan seurantaa ja huoltoa.

Lisätietoa haja-asutuksen jätevesien käsittelystä ymparisto.fi.

Kunnalliset määräykset ja muut rajoitukset

Ennen suunnittelu- ja rakentamistyön aloittamista on syytä tarkistaa Kaarinan ympäristönsuojelumääräyksissä jätevesien johtamisesta ja käsittelystä annetut paikalliset määräykset. Jätevesien käsittelyä ja maahan johtamista on rajoitettu erityisesti pilaantumisen kannalta herkillä ranta- ja pohjavesialueilla.

Lisäksi Kuusiston osayleiskaavassa olevan määräyksen mukaan alle 200 metrin etäisyydellä rantaviivasta sijaitsevat asuin-, palvelu- ja tuotantokäytössä olevat uudet rakennukset tulee varustaa umpikaivoihin perustuvalla jäteveden keräysjärjestelmällä.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän toiminnan valvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo, että käytössä oleva jätevesien käsittelyjärjestelmä toimii asetuksen vaatimusten mukaisesti ja että sitä käytetään ja huolletaan laitetoimittajan ohjeiden ja kunnan määräysten mukaisesti. Viranomaisella on valvontaa varten oikeus saada omistajalta tietoja kiinteistön jätevesijärjestelmästä.

Kiinteistöllä on oltava kirjallinen selvitys sen jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Nämä on oltava, vaikka jätevesijärjestelmää ei tarvitsisikaan korjata tai uusia. Alla olevalla lomakkeella voit ilmoittaa kiinteistön jätevesijärjestelmästä Kaarinan ympäristönsuojeluun.

Maatalouden ympäristönsuojelu

Valtioneuvoston asetuksella eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta eli ns. nitraattiasetuksella (1250/2014) säädellään lannasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Nitraattiasetus koskee kaikkia eläinsuojia ja kaikkea pelto- ja puutarhaviljelyä. Asetus sisältää määräyksiä, jotka koskevat muun muassa maaperän lannoitusta, lannan käyttöä ja varastointia, säilörehun puristenesteen talteenottoa sekä eläinsuojien ja jaloittelualueiden sijoittamista.

Nitraattiasetuksen mukaisesti lannan levittämisestä tai varastoinnista poikkeustilanteessa tulee tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi tarvittaessa antaa asiasta ympäristönsuojelulain  (527/2014) mukaisia määräyksiä. Maatalouden ympäristönsuojelun lomakkeet (ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteissa, aumausilmoituslomake) löytyvät ymparisto.fi.

Hevostallien ympäristönsuojelu

Hevostalouden ympäristökuormitus vesistöihin tai pohjavesiin voi olla paikallisesti huomattava, koska hevostalliyrittäjällä on usein toimintaan ja hevosmäärään nähden suhteellisen pienet maa-alueet käytössään. Erityisesti lannan varastointi ilman varastointitilaa ja hoitamattomat kasvipeitteettömät ulkotarhat vesistöjen lähellä sekä käsittelemättömät jätevedet ovat tallin ympäristöä kuormittavia tekijöitä. Hevostalouden vesistöjen kuormitusta voidaan ennaltaehkäistä muun muassa nitraattiasetuksen (1250/2014) mukaisilla toimenpiteillä.

Uutta hevostallinpitäjää ohjeistetaan ilmoittamaan toiminnastaan Kaarinan ympäristönsuojeluviranomaiselle alla olevalla hevostallin ilmoituslomakkeella.

Jätehuollon ja roskaamisen valvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen kunnallisten jätehuoltomääräysten noudattamista kunnassa. Kaarinan ympäristönsuojelu valvoo yritysten, laitosten ja kiinteistöjen jätehuoltoa ja niiden ympäristön roskaantumista.

Jos havaitset ympäristön roskaantuneen, toimi näin:

  • kiinteistön jäteastioiden vieressä on isokokoisia tai vaarallisia jätteitä: ilmoita isännöitsijälle
  • yleisen hyötyjätepisteen (paperi, lasi, metalli) astioiden vieressä on isokokoisia jätteitä, vaarallisia jätteitä tai astiat ovat liian täynnä: ilmoita astiassa merkitylle tyhjentäjälle tai Kaarinan ympäristönsuojeluun.
  • puistossa, metsässä, tien varressa tai muulla yleisellä alueella on esimerkiksi jätesäkkejä, huonekaluja, kodinkoneita, ongelmajätteitä tai puutarhajätekasoja: ilmoita ympäristönsuojeluun Kaarinan kaupungin palautepalvelun kautta.

Ympäristöasioihin liittyvät palautteet

Haluatko jättää palautetta liittyen ympäristöasioihin (esim. ilmanlaatu, melu, tärinä, jätevedet, muu ympäristöasia)? Kaarinan kaupungin palautepalvelun kautta voit jättää kommentteja, kysymyksiä, toimenpide-ehdotuksia.

Jaa