Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut tarjoavat yksilöllistä tukea ja palveluita työllistymispolkusi eri vaiheisiin.

Työllisyyspalveluiden tarkoituksena on edistää työelämäosallisuutta ja selkiyttää työnhakijan kokonaistilannetta. Yksikkö vastaa kaupungin palkkatukityöllistämisen koordinoinnista sekä auttaa ja ohjaa työnhakijaa oikea-aikaisiin työelämän palveluihin.

Asiakkaaksi pääset sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työ- ja elinkeinotoimiston kautta tai ottamalla yhteyttä työllisyyspalveluiden työntekijöihin. 

Työllistämistoiminta

Kaarinan kaupunki työllistää vuosittain noin 50 kaarinalaista työllistämistoiminnan määrärahoilla. Etusijalla ovat pitkäaikaistyöttömät ja alle 25 –vuotiaat nuoret sekä velvoitetyöllistettävät. Työllistämisen mahdollisuuksista voit kysyä tarkemmin työsuunnittelijalta.

Työllistämisen ehtona on TE-toimiston myöntämä palkkatuki. Työpaikkoja on kaupungin eri toimipisteissä. Työsuhteet ovat pääsääntöisesti kuuden kuukauden mittaisia. Työsuhteissa noudatetaan KVTES:n mukaisia ehtoja eli esimerkiksi palkka määräytyy työtehtävän mukaan ja työsuhde kerryttää sekä eläkettä että vuosilomaa.

Työsuunnittelija Anu Rivala-Heikkilä, puh 050 373 2616, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kaarina.fi


Työllistäminen yrityksiin

Tukea uuden työntekijän rekrytointiin

Tarvitsetko uusia työntekijöitä yritykseesi? Kaarinan kaupungin työllisyyspalveluista saat tukea ja opastusta työntekijän rekrytointiin. Työkokeilu, palkkatuki ja edelleensijoitus (työpanoksen siirto) ovat hyviä vaihtoehtoja pätevän työntekijän löytymiseen ja rekrytointiin.

Edelleensijoitus, työntekijän työpanos yritykselle Kaarinan kaupungin maksaessa palkan

Työntekijä työpanoksineen voidaan yhteisellä suostumuksella siirtää määräajaksi yrityksesi käyttöön. Kaarinan kaupunki hoitaa palkanmaksun. Kyseessä on edelleensijoitus. Työsuhde on Kaarinan kaupungin ja työntekijän välinen. Työnteko tapahtuu yrityksessä ja yritys johtaa työntekoa. Kaupunki veloittaa yritykseltä palvelusta palkkatukiuudistuksen edellyttämän käyvän korvauksen.

Toiminta käynnistyy 1-2 kk työkokeilulla ja jatkuu 8 kk työjaksolla yrityksessäYrityksessä pääsette näkemään uuden työntekijän soveltuvuuden tehtävään ja tiimiin ilman riskiä. Uusi työntekijä pääsee näyttämään osaamistaan ja saa itselleen lisää arvokasta työkokemusta. Kun molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä, työsuhde voi jatkua yrityksen ja työntekijän välisenä. Täydellinen win-win, kaikki hyötyvät!

Kun uuden työntekijän haku on ajankohtaista, harkitse työkokeilua, palkkatukea ja edelleensijoitusta yrityksellesi.

Ota yhteyttä ja kerro rekrytointitarpeistanne. Asiakaskunnastamme voi löytyä teille heti sopivia ehdokkaita.

Yrityskoordinaattori Jukka Vaaja, puh 040 612 4480, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kaarina.fi

Työnhakijalle

Lisää työkokemusta ja mahdollisuus työllistyä yritykseen

Edelleensijoitus (työntekijän ja työpanoksen siirto) yritykseen palkkatuella tapahtuu yhteisellä suostumuksella. Osapuolina ovat työntekijä, yritys ja Kaarinan kaupunki. Työnantajana ja palkanmaksajana on Kaarinan kaupunki, mutta työnteko tapahtuu yrityksessä. Yritys toimii työn järjestäjänä ja johtaa työntekoa. Tavoitteena on työllistyä yritykseen 1-2 kk:n työkokeilun ja 8 kk:n työjakson jälkeen, kun molemmat osapuolet ovat toimintaan tyytyväisiä.

Työntekijä pääsee näyttämään osaamistaan yrityksessä ja saa itselleen lisää arvokasta työkokemusta. Työkokeilun ja työpanoksen siirron jälkeen työntekijä ja yritys voivat solmia keskenään työsopimuksen ja työsuhde jatkuu normaalina työsuhteena. Molemmat osapuolet hyötyvät.

Edelleensijoitusta on mahdollista tarjota kaarinalaiselle henkilölle, joka on saanut yli 300 pv työmarkkinatukea ja ollut työttömänä työnhakijana yhtäjaksoisesti 12 kk. Työsuhde edelleensijoitettuna kerryttää myös työssäoloehtoa, jonka jälkeen on mahdollisuus Kelan peruspäivärahaan tai kassan maksamaan ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Yrityskoordinaattori Jukka Vaaja, puh 040 612 4480, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kaarina.fi

Rekrytointilisä

Kaarinan kaupunki voi myöntää rekrytointilisää yritykselle, joka työllistää kaarinalaisen työttömän työnhakijan. Lisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin kustannuksiin, esimerkiksi rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin. 

Rekrytointilisän myöntämisen edellytyksenä on, että palkattava on oikeutettu palkkatukeen. Lisäksi vähintään yhden seuraavista edellytyksistä tulee täyttyä:

  1. työllistettävä on saanut työmarkkinatukea vähintään 200 päivää tai
  2. työllistettävä on ammattikoulututkinnon tai sitä korkeamman koulutustason omaava, työtön alle 30-vuotias nuori, joka työllistyy koulutusalaansa liittyvään työhön tai
  3. työllistettävä on työtön, alle 25-vuotias nuori, jolla puuttuu toisen asteen koulutus, ja hänet palkataan oppisopimuskoulutukseen tai
  4. työllistettävä on työtön maahanmuuttaja, jonka suomen kielen taito on puutteellinen.

Työsuhteen tulee olla vähintään kahden kuukauden mittainen ja työajan on oltava vähintään 18 h / vko. Rekrytointilisä myönnetään vain uuteen työsuhteeseen. Rekrytointilisä on haettava kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Rekrytointilisä maksetaan työnantajalle 500 € per kuukausi, enintään kahdeksan (8) kuukauden ajan. Mikäli työsuhde kestää vähemmän kuin kahdeksan kuukautta, maksetaan rekrytointilisää vain työsuhteen ajalta. Myös oppisopimuskoulutukseen lisää voidaan myöntää enintään kahdeksan (8) kuukauden ajan, mikäli muut edellytykset täyttyvät (oppisopimuskoulutus voi kestää pidempään, mutta lisää maksetaan enintään kahdeksan kuukauden ajan).

Työnantajaa koskevat ehdot

Työnantajan tulee maksaa työllistettävälle henkilölle kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, on maksettava tavanomaista ja kohtuullista palkkaa.

Tuki ei saa johtaa siihen, että työnantaja irtisanoo, lomauttaa tai osa-aikaistaa muita työntekijöitään. Työnantaja ei ole saanut laiminlyödä verojen ja lakisääteisten maksujen maksamista.

Työllistävällä taholla on oltava edellytykset toimia laadukkaana työnantajana, ja työllistetyn tulee saada asianmukaista ohjausta ja perehdytystä koko työsuhteen aikana. Työllistävän organisaation palveluksessa tulee olla työnjohdollisissa tehtävissä vähintään yksi muutoinkin kuin palkkatuella palkattu työntekijä. Myös yrittäjä itse voidaan katsoa tällaiseksi henkilöksi. Työtilojen tulee olla asianmukaiset.

Rekrytointilisän hakeminen ja maksatus

Rekrytointilisää haetaan erillisellä hakulomakkeella, joka löytyy Kaarinan kaupungin verkkosivuilta. Kaarinan kaupungin työllisyyspalvelut antavat lisätietoja ja opastavat hakemuksen tekemisessä. Tulostettu paperinen hakulomake toimitetaan Kaarinan kaupungin työllisyyspalveluihin.

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa kopiot palkkatukipäätöksestä sekä työsopimuksesta.

Rekrytointilisän hakemus tulee toimittaa viimeistään kahden (2) kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta. Hakemuksen käsittelyaika on enintään yksi (1) kuukausi hakemuksen saapumispäivästä, mikäli hakemuksessa on kaikki pyydetyt tiedot.

Rekrytointilisä maksetaan kuukausittain hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Mikäli työsuhde, johon rekrytointilisää on haettu, keskeytyy, siitä on välittömästi ilmoitettava Kaarinan kaupungin työllisyyspalveluille. Yhteystiedot tätä varten löytyvät ohessa.

Työsuunnittelija Anu Rivala-Heikkilä, puh 050 373 2616

Työllisyyspalvelujohtaja Gisela Lindberg-Vesalainen, puh 040 152 3619

Kuntouttava työtoiminta ja työttömien terveystarkastus

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä tai muutoin haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille. Työttömien terveystarkastusten avulla edistetään työttömien terveydentilaa, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä ja ennaltaehkäistään terveysongelmien syntymistä.

Lisätietoa kuntouttavasta työtoiminnasta ja terveystarkastuksesta löydät hyvinvointialueen sivuilta

Työntekijöiden yhteystiedot

Työllisyyspalvelujohtaja Gisela Lindberg-Vesalainen, puh 040 152 3619

Työsuunnittelija Anu Rivala-Heikkilä, puh 050 373 2616

Yrityskoordinaattori Jukka Vaaja, puh 040 612 4480

Toimistosihteeri Tiina T Lehtonen, puh 040 528 3984

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)kaarina.fi

Käyntiosoite

Kyynäräkatu 2
20780 Kaarina

Postiosoite

PL 12
20781 Kaarina

Lisätietoja

Työntekijöiden tapaamiset toimistolla vain ennakkoon sovituilla ajoilla

Jaa