Järviruoko hyötykäyttöön! - Vesiensuojelun uudet teknologiat ja toimintamallit

Julkaistu: 23.6.2021 | Päivitetty: 24.6.2021

Kaarinan kaupunki on mukana järviruoko-hankkeessa, jonka tarkoituksena on edistää ravinnekierrätystyötä ja tavoitteena on luoda toimivia hyödyntämis- ja kierrättämisketjuja järviruo’on käytölle.  Yhteistyössä RH-Harvesting Oy:n, Kaarinan kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa tehdään suunnitelma ruovikoiden poistosta ja hyödyntämisestä. 

Ensimmäisessä vaiheessa osalle Kaarinan kaupungin alueella sijaitsevien vesialueiden omistajille on jo lähetetty kirje, jossa pyydetään antamaan lupa toimenpiteisiin vesialueella. Lupa edesauttaa suurempien yhtenäisten ruovikkoalueiden poistamista mekaanisesti leikkaamalla ja ruokomateriaalin poiskuljettamista. Ruovikoiden poisto vaikuttaa positiivisesti luonnon monimuotoisuuteen ja rantojen virkistyskäyttöön sekä poistaa ravinteita vesistöstä. Leikkuut eivät poista ruovikoita pysyvästi, jonka takia ruovikko on hyödynnettävissä usean vuoden aikana. Leikkuut alkavat aikaisintaan syksyllä 2021 ja kirjeiden lähettämistä jatketaan kesän mittaan.

Luvan myöntämisestä ei aiheudu kuluja sen antajalle eikä luvan myöntäjä sitoudu mihinkään muuhun kuin antaa mahdollisille toimijoille oikeuden ruovikon leikkuuseen ko. vesialueella.

Lisätietoja projektista ja sen toimenpiteistä antavat:

Juha Kääriä, Turun AMK, juha.kaaria@turkuamk.fi
Pia Aarnio ja Pasi Saario Kaarinan kaupunki, ymparisto@kaarina.fi
Markku Järvinen, RH-harvesting Oy, markku.jarvinen@rh-harvesting.fi

Lisätietoa hankkeesta ja järviruo’osta:

Järviruoko hyötykäyttöön! - Vesiensuojelun uudet teknologiat ja toimintamallit – Turun ammattikorkeakoulu (turkuamk.fi)

Ruovikoiden esiintyminen ja biomassat Saaristomerellä – Turun ammattikorkeakoulu (turkuamk.fi)

Jaa