A2830 Lakarin katuyhteyden asemakaava

Kaavatyössä kehitetään katuyhteyttä Krossin ja Lakarin yritysalueille.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee moottoritien ja Krossinkaaren koillispuolella. Sitä rajoittavat likimääräisesti moottoritie, Krossinkaari, Hiiskanmäen pientaloalue ja Vainutien eteläpäästä Lakarintielle kulkeva kiinteistöjen raja.

Suunnittelun tavoitteet

Krossin ja Lakarin yritysalueiden kehittämisen kannalta olennaista on, että olemassa olevalle asemakaava-alueelle saadaan toimiva katuyhteys Kaarinantieltä ja moottoritieltä. 

Katuyhteys tullaan todennäköisesti toteuttamaan yleiskaavaan merkittyä linjausta etelämmäksi. Kaavatyössä tutkitaan suunnittelualueen eteläosassa sijaitsevien pientalokiinteistöjen soveltuvuus yritystoiminnalle. 

Nykytilanne

Alueella on voimassa moottoritien varren osayleiskaava (hyv. 1996), jossa alue on uutta yritystoiminnan aluetta (TY), retkeily- ja ulkoilualuetta (VR), lähivirkistysaluetta (VL) ja suojaviheraluetta (EV).

Alueella ei ole asemakaavaa.

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Jaa