A6163 Rauhalinnan länsiosan asemakaava

Rauhalinnan länsiosaan on suunnitteilla yleiskaavan mukaisesti kerrostalovaltainen uusi asuntoalue.

Sijainti

Suunnittelualuetta rajoittavat likimääräisesti Voivalantie, Saaristotie, Rauhalinnan talouskeskus ja Ladjakosken purouoma.

Suunnittelun tavoitteet

Tavoitteena on laatia osayleiskaavan mukainen asuinalue johon kaavoitetaan pääasiassa kerrostalotontteja. Kaupunkikuvallisena tavoitteena on tuoda esiin alueen
maisemallisia arvoja, kuten Ladjakoskenpuroa alueen voimavarana ja identiteettitekijänä.

Kaavan yhteydessä laaditaan ohjeet alueen hulevesien käsittelystä. Tällä kannustetaan käyttämään tontin sisäisiä hulevesiä asukkaita ja ympäristöä hyödyttävällä tavalla. Samalla ehkäistään rakentamisen negatiivisia vaikutuksia Ladjakoskenpuron luontoarvoihin. Asuntorakentamisen ohjeistuksessa kannustetaan myös aurinkoenergian hyödyntämiseen.

Nykytilanne

Alueella on voimassa Voivalan osayleiskaavan muutos, Rauhalinna, jossa suunnittelualue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta (AK-1), pientalovaltaista asuntoaluetta (AP-5), lähivirkistysaluetta (VL-6) ja suojaviheraluetta (EV). Ladjakosken purouoman lähivirkistysaluetta saa kunnostaa erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti puron luonnontilaa vaarantamatta.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Sähköposti
kaavoitus@kaarina.fi

Jaa