A6180 Voivalan yritysalueen täydennys

Asemakaavatyö yritys- ja vapaa-ajan tonttien saatavuuden lisäämiseen Kaarinan kaupungin omistamilla mailla.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kaarinan keskustan läheisyydessä. Suunnittelualuetta rajoittavat likimääräisesti Voivalantie, olemassa oleva yritysalue Voivalantien varrella, Uudenmaantien pohjoisreuna ja asemakaavoittamaton omakotialue Uudenmaantien ja Voivalantien varressa. 

Suunnittelun tavoitteet

Kaarinan kaupungin yritystonttien kysyntä on vilkasta ja tästä johtuen kaupungin omalla maalla olevien yritystonttien määrä on alkanut käydä vähiin. Lisäksi kysyntää on ollut myös vapaa-ajan toimintaan liittyvien hallien rakentamisen mahdollisuuksiin, mm. padel-kentät. Krossin alueen kehittämisen lisäksi on hyvä luoda mahdollisuuksia yritys- ja vapaa-ajan toiminnan kehittämiseen myös muualla Kaarinassa.

Yritys- ja vapaa-ajan tonttien saatavuuden turvaamiseksi on tärkeää käynnistää Voivalan yritysalueen täydennyksen asemakaavan laatiminen. Asemakaava on kaavoitusohjelmassa määritelty strategisesti merkittäväksi asemakaavaksi.

Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi rakentamatonta peltoa, jonka länsiosassa kulkee Ladjakosken purouoma.

Nykytilanne

Suunnittelualueella on voimassa Voivalan osayleiskaavan muutos (2015).

Osayleiskaavassa alue on työpaikka- ja asuinaluetta (TP-4) ja lähivirkistysaluetta (VL-1). Asemakaavaa laadittaessa saa TP-4 alueelle sijoittaa asuntoja sekä asumisen, matkailun ja vapaa-ajan palveluita. Alueelle saa sijoittaa myös toimistoja ja ympäristövaikutuksiltaan näihin verrattavia muita työtiloja. Lähivirkistysalueen sisällä sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, puron uomassa oleva ruovikko. Osayleiskaavassa on osoitettu uusi katuyhteys Uudenmaantien ja Voivalantien välille alueen itäpuolelta.

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Sähköposti
kaavoitus@kaarina.fi