Tunnin junan ratasuunnitelman mukaiset asemakaavat ja asemakaavan muutokset A2000, A2900 ja A21000

Tarvittavilla asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla toteutetaan ratasuunnitelman mukainen kaksoisraide välillä Nunna - Turun raja.

Sijainti

Tarkastelualue käsittää Kaarinassa ratasuunnitelman mukaisen alueen Turun rajan ja Nunnan asuntoalueen väliseltä alueelta. Tarkastelualueella radan pituus on noin 4,5 kilometriä.

Tarkastelualue on jaettu kolmeen osaan. Varsinainen kaavoitettava tai kaavamuutosalue täsmentyy työn edetessä. Tarkastelualueet ovat:

A2900, Turun raja – Kaarinantie

A2000, Kaarinantie – Verkakaari

A21000, Verkakaari – Piikkiön oikaisun lähtö Nunnan asuntoalueen itäosassa

Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi valtion omistamaa rata-aluetta.

Suunnittelun tavoitteet

Tunnin juna on Helsingin ja Turun välille suunnitteilla oleva nopea kaksiraiteinen junayhteys, joka lyhentää kaupunkien välistä matka-aikaa tuoden uusia mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen. Rataosuus kulkee myös Kaarinan kaupungin alueella ja Kaarinan kaupunki tarkastelee ratalinjauksen vaatimia kaavamuutoksia sekä käynnistää niiden osalta tarvittavat kaavamuutokset. 

Tunnin juna-hankkeelle asetetut tavoitteet ja raideliikenteen kehittämisen edut ovat Kaarinan kaupunkia ja kaupunkiseutua merkittävästi hyödyttäviä. Matka-ajan lyhentäminen kytkee Turun kaupunkiseudun vahvemmin osaksi Etelä-Suomen toiminnallista aluetta ja lisää alueen vetovoimaa ja houkuttelevuutta niin työpaikkojen, palvelujen kuin potentiaalisten uusien asukkaidenkin näkökulmasta sekä edesauttaa ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Nykytilanne

Suunnittelualueella on voimassa useampi osayleiskaava. 

Osayleiskaavoissa ratasuunnitelman mukaiset alueet ovat pääosin rautatiealuetta (LR). Rautatiealue rajoittuu pääosin suojaviheralueisiin (EV), lähivirkistysalueisiin (VL), puistoalueeseen (VP), asuntoalueisiin (AO/AP) sekä kaduille varattuihin alueisiin. Lisäksi osayleiskaavoissa on osoitettu huomioon otettavia liikennemelumääräyksiä.

Suunnittelualueella on voimassa useampi asemakaava. Osa suunnittelualueesta on asemakaavoittamatonta. 

Voimassa olevissa asemakaavoissa pääosa ratasuunnitelman alueesta on rautatiealuetta (LR). Rautatiealueeseen rajautuu lähivirkistysaluetta (VL), puistoa (VP), suojaviheraluetta (EV), asuinaluetta (AO/AP) sekä katu- ja liikennealuetta. Laadittavissa asemakaavoissa ja asemakaavan muutoksissa määritellään mahdollisesti tarvittavat muutostarpeet myös näiden alueiden osalta ratasuunnitelman perusteella.

Lisätietoa

Tunnin juna -hankkeen omille internetsivuille pääset tästä.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Sähköposti
kaavoitus@kaarina.fi

Jaa