Kiinteistötoimitukset

Kiinteistö on kiinteistörekisteriin merkitty maa- ja vesiomaisuuden yksikkö. Kiinteistöjä ovat mm. tontit, yleiset alueet ja tilat. Kiinteistöllä voi olla rakennus.

Kiinteistönmuodostus

Kiinteistö syntyy kiinteistötoimituksella. Myös kiinteistön muutokset ja kiinteistön lakkauttaminen tehdään kiinteistötoimituksessa.

Kaarinassa kiinteistötoimituksia tekevät asemakaava-alueella Kaarinan kaupunki ja haja-asutusalueilla Maanmittauslaitos.

Kaarinan kaupungin kiinteistö- ja paikkatietopalvelut tuottaa lakisääteisiä kiinteistörekisteripalveluita, kuten tonttijakojen laadintaa, tonttien lohkomisia sekä yleisten alueiden lohkomisia asemakaava-alueilla.

Asemakaava-alueilla tontinmuodostuksen edellytyksenä on sitovan tonttijaon tai tonttijaon muutoksen voimassaolo.

Toimitusta voit hakea Toimitushakemuksella.

Tonttijako

Tonttijako on ns. tontinmuodostussuunnitelma, jossa esitetään se, miten asemakaavan mukainen rakennuskortteli jaetaan tonteiksi.

Tonttijako tehdään maanomistajan hakemuksesta joko asemakaavan yhteydessä tai kaavan vahvistumisen jälkeen. Kaavan yhteydessä laadittava tonttijako on joko ohjeellinen tai sitova. Erillinen tonttijako on aina sitova.

Tonttijaossa rakennuskortteli jaetaan tontteihin niin, että jokaiselle tontille on järjestettävissä ajokelpoinen yhteys. Tonttien tulee olla myös sen muotoisia ja suuruisia kuin rakentaminen, tonttien käyttö ja niiden tekninen huolto edellyttävät.

Tonttijakokartasta käyvät ilmi mm. tonttien numerot, pinta-alat, rajojen pituudet, rajapisteet koordinaatteineen, rakennukset , tonttien osoitteet sekä tontin muodostajakiinteistöt osapinta-aloineen. Tarpeen mukaan tonttijakokartassa osoitetaan tiedossa olevat maanalaiset johdot, mahdolliset rasitteet ja muut käyttöoikeudet.

Alueen ensimmäinen tonttijako on maksuton ja se tehdään kerralla joko koko kortteliin tai isoissa kortteleissa osakortteleittain. Tonttijaon muutoksen kustannukset peritään kiinteistötoimitusten taksan mukaisesti lähtökohtaisesti tonttijaon muutoksen hakijalta.

Tontin lohkominen

Asemakaavassa tonttimaaksi kaavoitettu ja hyväksytyssä tonttijaossa tontiksi osoitettu alue muodostetaan kiinteistöksi lohkomalla.

Maanomistaja voi hakea tontin lohkomista omistamalleen maalle toimitushakemuksella. Toisaalta lohkomistoimitus käynnistyy automaattisesti, kun kiinteistöstä erotetun alueen uusi omistaja on saanut lainhuudon määräalalleen.

Jos tontti muodostetaan useasta kiinteistöstä, on kiinteistöjen omistuksen oltava yhtenevä. Muodostettavan tontin osan omistaja voi saada muun tontinosan omistukseensa joko vapaaehtoisen luovutuksen, tilusvaihdon tai tontinosan lunastuksen kautta. 

Lohkomistoimituksessa tontin rajat lähtökohtaisesti merkitään maastoon, jollei maastoonmerkintää todeta tarpeettomaksi. Toimituskokouksessa käsitellään kaikki tontin rekisteröintiin liittyvät asiat.

Lohkomistoimituksen suorittaminen hakemuksen saapumisesta rekisteröintivaiheeseen kestää noin 1-3 kuukautta. Suurin osa toimituksista kestää enintään 2 kuukautta. Lähtökohtaisesti lohkomistoimituksen jälkeen on vielä 30 päivän valitusoikeus, jonka jälkeen tontti voidaan merkitä kiinteistörekisteriin. Tontin lohkominen peritään kiinteistötoimitusten taksan mukaisesti.

Tontin halkomisessa yhteisomistuksessa oleva kiinteistö jaetaan useiksi tonteiksi omistusosuuksien mukaan. Tontin halkominen vaatii sitovan tonttijaon voimassaoloa. Kiinteistön määräosan omistaja voi hakea tontin halkomista.

Yleisen alueen lohkominen

Yleisen alueen lohkomisessa erotetaan kiinteistöksi asemakaavassa yleiseksi osoitettu alue, kuten katu tai puisto. 

Kaupunki saa yksityisessä omistuksessa olevat, ensimmäisen asemakaavan mukaiset katualueet omistukseensa suoraan yleisen alueen lohkomisella. Katualueen haltuunotossa maanomistaja on lain nojalla velvollinen luovuttamaan katualueen tiettyyn rajaan asti ilmaiseksi. Katualueella olevista rakennuksista, puista, istutuksista ja laitteista maksetaan maanomistajalle aina täysi korvaus. Yleisen alueen lohkomista voi kaupungin lisäksi hakea myös yksityinen maanomistaja. 

Asemakaavan mukaiset puistot, tietyt erityisalueet sekä muut kuin ensimmäisen asemakaavan mukaiset kadut kaupunki on velvollinen hankkimaan maanomistajilta joko vapaaehtoisten luovutusten, tilusvaihtojen tai lunastusten kautta.

Rasitetoimitus

Kiinteistöjen omistajat voivat tehdä rasitesopimuksen, jonka perusteella kiinteistö saa toisen kiinteistön alueelle esim. pysyvän kulkuoikeuden, veneenpitopaikan taikka vesi-, viemäri- tai sähkölinjan. 

Oikeus perustetaan rasitetoimituksessa ja merkitään kiinteistörekisteriin. Rasiteoikeudet ovat kiinteistökohtaisia.

Rajan määrääminen

Joskus kiinteistöraja voi olla epäselvä, siitä voi olla riitaa tai rajaa osoittava pyykki on kadoksissa.

Uusi pyykki voidaan laittaa maastoon vain rajan määräämisen yhteydessä. Asemakaava-alueilla rajankäynti tehdään Kaarinan kaupungin toimesta. Haja-asutusalueilla kiinteistönmääritystoimituksen tekee Maanmittauslaitos.

Lainhuudon hakeminen

Lainhuudolla haetaan kiinteistön omistusoikeutta.

Kiinteistön tai sen osan omistaja on velvollinen hakemaan lainhuutoa eli omistusoikeutensa kirjaamista saannolleen.

Lainhuutoa on haettava Maanmittauslaitoksesta kuuden kuukauden kuluessa luovutuskirjan tai muun saantokirjan tekemisestä.

Ohjeet lainhuudon hakemiseen löydät Maanmittauslaitoksen sivuilta.

Kiinteistövero

Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kiinteistön sijaintikunnalle vuosittain suoritettava vero. Verosta on säädetty kiinteistöverolaissa.  

Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maatalousmaita. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. Kiinteistöverovelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä. Kunta päättää veroprosentit vuosittain laissa asetettujen rajojen puitteissa.

Kaarinan kaupunginvaltuusto päättää kaupungin alueella kiinteistöverosta. Kiinteistövero on vahvistettu vuodelle 2021 seuraavasti:

  • yleinen veroprosentti 1,00 %
  • vakituiset asuinrakennukset 0,41 %
  • rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %
  • yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %

Määräytymisperusteet rakentamattoman rakennuspaikan korotetulle kiinteistöverolle on määritetty verottajan ohjeessa.

Lisätietoja korotetusta kiinteistöverosta Kaarinassa antaa paikkatietopäällikkö Sami Kääriäinen.

Rakennuspaikan edellytykset haettaessa rakennuslupaa Kaarinassa

Sijaitseeko kiinteistösi asemakaava-alueella vai haja-asutusalueella?

Kaarinan kaupungin ajantasa-asemakaava on esillä Turun seudun opaskarttapalvelun Kaavakartassa.

Jos kiinteistösi sijaitsee asemakaava-alueella, rakennusluvan saamisen edellytyksenä on, että kiinteistösi on asemakaavan mukainen tontti. Jos näin ei ole, kiinteistösi on muodostettava asemakaavan ja siihen perustuvan tonttijaon (ns. tontinmuodostussuunnitelman) mukaiseksi tontiksi. Tonttijakoon ja tontinmuodostukseen liittyvissä asioissa ota yhteys kiinteistöinsinööri Taneli Korpiseen

Jos kiinteistösi sijaitsee haja-asutusalueella eli asemakaavoitetun alueen ulkopuolella, ennen rakennuslupakäsittelyä tarvitset todennäköisesti suunnittelutarveluvan, jossa ratkaistaan kiinteistön rakennuspaikkastatus ja rakennusoikeus. Selvittääksesi, tarvitsetko suunnittelutarvelupaa, lähetä tiedustelu sähköpostitse tai postitse maankäytön suunnittelija
Maaria Vanhatalolle. Liitä mukaan karttaote, johon olet merkinnyt kohteen sijainnin sekä selvitä lyhyesti hankkeesi ja sen laajuus.

Koko kaupunkia koskevat yleiset rakennusmääräykset löytyvät Kaarinan kaupungin rakennusjärjestyksestä.

Miten kauan rakennuspaikan muodostaminen/selvittäminen kestää ja mitä se maksaa?

Tonttijako ja siihen perustuva tontinmuodostus kestävät yhteensä noin kolme kuukautta. Samoin suunnittelutarvelupien käsittelyaika on noin kolme kuukautta.

Kyseisten toimenpiteiden hinnasto löytyy kaupunkikehityslautakunnan taksasta.

Jaa