LVI-, energia- ja jätevesiasiat

Rakennushankkeisiin liittyvät LVI-asiat

Mikäli hankkeeseen on lupapäätöksessä määritelty KVV- ja IV-työnjohtajat, tulee nämä hakea lupapisteen kautta hankkeelle. Lupapisteeseen toimitetaan myös hankkeen LVI-suunnitelmat.

KVV- ja IV-työnjohtajien tulee ylläpitää tarkastusasiakirjaa. Paperisen tarkastusasiakirjan voi hakea Lomakkeet-sivulta, tai voit täyttää tarkastusasiakirjaa suoraan hankkeen tietoihin lupapisteessä.

LVI-katselmukset

LVI-aloituskokous järjestetään vain, mikäli lupaehdoissa niin on määritelty.

LVI-loppukatselmus pyritään järjestämään samaan aikaan käyttöönottokatselmuksen kanssa. KVV- ja IV-työnjohtajien tulee olla läsnä LVI-loppukatselmuksessa. 

LVI-tarkastajalle luovutetaan viimeistään katselmuksessa seuraavat asiakirjat:

  • KVV- ja IV-työnjohtajien allekirjoitetut tarkastusasiakirjan kopiot (jos tarkastusasiakirjaa ei ole pidetty lupapisteessä)
  • Vesijohtolaitteiston painekoepöytäkirjan kopio (tai kuittaus kvv-tarkastusasiakirjaan)
  • Ilmanvaihdon mittauspöytäkirjan kopio
  • jätevedenkäsittelyjärjestelmän tarkastuspöytäkirjan kopio.

LVI-tarkastajan myöntämät toimenpideluvat

LVI-tarkastaja myöntää seuraavat toimenpideluvat:

  • Maalämpöjärjestelmät asemakaava- ja pohjavesialueella
  • Talousvesiporakaivot asemakaava- ja pohjavesialueella
  • Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät
  • Linjasaneeraukset.

Maalämpöjärjestelmän ja talousvesiporakaivon rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle on vapautettu luvanvaraisuudesta seuraavin ehdoin:

  • Kaikista energia-, talousvesi- ja maalämpökaivoista sekä - kentistä toimitetaan sijaintitiedot kiinteistö- ja paikkatietopalvelulle.
  • Kaivot ja kentät sijoitetaan Ympäristöministeriön ympäristöoppaan mukaisin vähimmäisetäisyyksin.

Mikäli maalämpö- tai talousvesiporakaivo toteutetaan samanaikaisesti rakennusluvan vaativan hankkeen kanssa, rakennustarkastaja myöntää luvan hankkeen luvituksen yhteydessä.

LVI-tarkastajan yhteystiedot

LVI-tarkastaja Antti Jalava
puh. 040 3517 335

Verkostot ja niihin liittyminen

Vesihuoltopäällikkö Kerttu Tirronen
puh. 040 485 5456
Vesi- ja viemäriverkkoon liittyminen

Aluemestari Matias Rekikoski
puh. 050 373 2863
Hulevesiverkostoon liittyminen

Jaa