LVI-, energia- ja jätevesiasiat

LVI-tarkastajan myöntämät toimenpideluvat

LVI-tarkastaja myöntää seuraavat toimenpideluvat:

  • Maalämpöjärjestelmät asemakaava- ja pohjavesialueella
  • Talousvesiporakaivot asemakaava- ja pohjavesialueella
  • Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät
  • Linjasaneeraukset.

Mikäli maalämpö- tai talousvesiporakaivo toteutetaan samanaikaisesti rakennusluvan vaativan hankkeen kanssa, rakennustarkastaja myöntää luvan rakennushankkeen luvituksen yhteydessä.

Maalämpökaivon ja talousvesiporakaivon luvittaminen

Maalämpöjärjestelmä ja talousvesiporakaivo tarvitsee toimenpideluvan asemakaava- ja pohjavesialueella.

Näiden alueiden ulkopuolelle rakennetut järjestelmät on vapautettu luvanvaraisuudesta seuraavin ehdoin:

  • Kaikista energia-, talousvesi- ja maalämpökaivoista sekä - kentistä toimitetaan sijaintitiedot kiinteistö- ja paikkatietopalvelulle.
  • Kaivot ja kentät sijoitetaan Ympäristöministeriön ympäristöoppaan mukaisin vähimmäisetäisyyksin.

Maalämpö- ja talousvesiporakaivon lupaa haettaessa on hakemuksen liitteeksi lisättävä asemapiirros. Ohessa mallikuva asemapiirroksesta. Jättäessäsi lupahakemusta Lupapisteeseen tulee asemapiirroksesta käydä ilmi samat asiat kuin asemapiirrosmallissa. Asemapiirroksessa tulee olla myös nimiö. Voit tarvittaessa käyttää oheista nimiöpohjaa ja täyttää se oman hankkeesi tiedoilla. 

Rakennusvalvonta ei edellytä naapurien kuulemista maalämpö- ja talousvesiporakaivohankkeiden osalta. Mikäli ympäristöoppaan mukaisista vähimmäisetäisyyksistä poiketaan, tulee naapurin, jonka rajaetäisyydestä poiketaan, antaa suostumus. Suostumuksen antamiseksi voi käyttää oheista lomaketta, joka allekirjoittamisen jälkeen skannataan hakemuksen liitteeksi Lupapisteeseen.

Rakennushankkeisiin liittyvät LVI-asiat

Mikäli hankkeeseen on lupapäätöksessä määritelty KVV- ja IV-työnjohtajat, tulee nämä hakea Lupapisteen kautta hankkeelle. Lupapisteeseen toimitetaan myös hankkeen LVI-suunnitelmat.

KVV- ja IV-työnjohtajien tulee ylläpitää tarkastusasiakirjaa Lupapisteessä. Mikäli lupa on myönnetty ennen Lupapisteen käyttöönottamista, saat tarkastusasiakirjat sähköpostiisi työnjohtajaksi hyväksymistiedon mukana.

LVI-katselmukset

LVI-aloituskokous järjestetään vain, mikäli lupaehdoissa niin on määritelty.

LVI-loppukatselmus pyritään järjestämään samaan aikaan käyttöönottokatselmuksen kanssa. KVV- ja IV-työnjohtajien tulee olla läsnä LVI-loppukatselmuksessa. 

LVI-tarkastajalle luovutetaan viimeistään katselmuksessa seuraavat asiakirjat:

  • KVV- ja IV-työnjohtajien allekirjoitetut tarkastusasiakirjan kopiot (jos tarkastusasiakirjaa ei ole pidetty lupapisteessä)
  • Vesijohtolaitteiston painekoepöytäkirjan kopio (tai kuittaus kvv-tarkastusasiakirjaan)
  • Ilmanvaihdon mittauspöytäkirjan kopio
  • jätevedenkäsittelyjärjestelmän tarkastuspöytäkirjan kopio.

Verkostot ja niihin liittyminen

Vesihuoltopäällikkö Kerttu Tirronen
puh. 040 485 5456
Vesi- ja viemäriverkkoon liittyminen

Aluemestari Matias Rekikoski
puh. 050 373 2863
Hulevesiverkostoon liittyminen

Jaa