Ympäristönsuojelun luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Ympäristönsuojelun lupiin, ilmoituksiin ja rekisteröinteihin liittyvät lomakkeet tulee toimittaa osoitteeseen:

Kaarinan kaupunki
Kaarinan ympäristönsuojelutoimisto
PL 12
20781 KAARINA

tai sähköpostilla ymparisto@kaarina.fi.

Ympäristönsuojelun lupien, ilmoitusten ja rekisteröintien käsittelystä laskutetaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.

Ympäristönsuojelun luvat

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista. Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen: ymparisto.fi.

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Ympäristönsuojelulaki kertoo, mitkä toimenpiteet tarvitsevat ympäristöluvan. Osan ympäristöluvista ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja osan aluehallintovirasto. Ympäristöluvan hakemista varten tarvittavat ohjeet ja lomakkeet: ymparisto.fi.

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Yleisen ilmoitusmenettelyn ohjeet, lomakkeet ja liitteet: ymparisto.fi.

Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-aineslain mukaisen luvan.

Ohje ja lomakkeet maa-ainesten ottamiseen liittyviin lupiin sekä ottomäärien ilmoittamiseen: ymparisto.fi.

Rekisteröinti ja ilmoitukset

Rekisteröitävät toiminnot

Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat, kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat sekä kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat.

Rekisteröintiin liittyvät ohjeet ja lomakkeet: ymparisto.fi.

 

Meluilmoitus

Kaarinan ympäristönsuojelumääräyksissä on mainittu toiminnot ja tapahtumat, joista meluilmoitus tulee tehdä. Ilmoitus on tehtävä ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista tai toimenpiteeseen ryhtymistä. Viranomainen voi meluilmoituksen perusteella antamassaan päätöksessä rajoittaa esimerkiksi toiminnasta aiheutuvan melun voimakkuutta tai asettaa sille aikarajoituksia.

Äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa on sallittu ilman ilmoituksen tekemistä yksipäiväisten ja kertaluontoisten tapahtumien yhteydessä torilla, urheilukentällä, uimalassa tai muulla yleisökäyttöön tarkoitetussa tai soveltuvassa paikassa klo 24.00 saakka.

E-LOMAKE Meluilmoitus eli ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta

 

Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely

Omassa asumisessa syntyvän tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen, suunnitelmallinen ja kertaluontoiseksi luokiteltava käyttö omassa maanrakentamisessa on sallittu Lounais-Suomen jätehuoltomääräysten 21 § mukaisesti. Jos hyödynnettävä määrä on yli 10 m3, tulee tehdä ilmoitus ympäristönsuojelutoimistoon.

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Jätelain 100 §:n nojalla sen, joka aikoo harjoittaa jätteen ammattimaista keräystä, on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ammattimaisella keräyksellä tarkoitetaan jätteen kokoamista esimerkiksi kunnan, tuottajayhteisöjen, jakelijoiden tai muiden jätehuollon palveluyritysten järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteen edelleen kuljettamiseksi käsittelyyn.

Ilmoituksen tekemiseen ohjeet ja lomakkeet: suomi.fi.

Muut ilmoitukset

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

Maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus ELY-keskukselle, jos puhdistaminen ei ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Ilmoituksen tekemiseen ohjeet ja lomakkeet: ymparisto.fi (lomakkeen palautus Ely-keskukseen)

 

Rannan ruoppaus

Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa. Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta (AVI).

Ilmoituksen tekemiseen ohjeet ja lomakkeet: ymparisto.fi (lomakkeen palautus Ely-keskukseen)

Jaa