Avustukset

Kaarinassa avustuksia yhdistyksille, järjestöille ja työryhmille jakavat kaupunginhallitus, vapaa-ajanlautakunta ja tekninen lautakunta.

Yleisavustukset/toiminta-avustukset ovat haettavissa maalis-huhtikuussa. Kulttuuripalveluiden projektiavustuksessa ja soveltavan liikunnan starttirahassa on jatkuva haku.

Seuraavien kriteerien tulee täyttyä:

 • Yhdistyksen kotipaikka on Kaarina tai toiminta tapahtuu Kaarinassa.
 • Tuettavan toiminnan tulee olla avointa myös muille kuin hakevan yhdistyksen jäsenille ja siitä on tiedotettava julkisesti hakemuksessa ilmoitetulla tavalla.
 • Hakijan on kyettävä jälkikäteen antamaan selvitys projektin toteutumisesta ja avustuksen käyttämisestä.
 • Lapsille ja nuorille toimintaa järjestävillä hakijoilla on käytössä toimintaohje lasten turvallisuutta lisäävistä toimintatavoista ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittämisestä.

Avustusten maksaminen

Avustusten maksamisessa huomioitavia asioita:

 • Jos avustettava kohde muuttuu, avustus voidaan maksaa vain, jos muutokseen on saatu viranhaltijan lupa ennen toiminnan järjestämistä tai projektin aloittamista.

Avustus voidaan vaatia palautettavaksi: 

 • jos varoja on käytetty muuhun kuin hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen
 • jos avustusten käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta
 • jos lautakunnalle on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja.

Liikuntatoiminta

Urheiluseurojen toiminta-avustukset

Tekninen lautakunta käyttää kriteereitä ja arvojärjestystä vertailtaessa seurojen toimintaa avustusten jaossa. Nämä kriteerit ovat seuraavat:

Toiminta
1. Lasten ja nuorten harrastustoiminta Kaarinassa, sen laatu ja laajuus
2. Lasten ja nuorten kilpailutoiminta Kaarinassa, sen laatu ja laajuus
3. Kaarinalaisten aikuisten terveys- ja massaliikunta Kaarinassa
4. Lasten ja nuorten kilpailutoiminta muualla
5. Aikuisten kilpailutoiminta
6. Aikuisten harrastustoiminta

Tilat
1. Kaarinan kaupungin hallinnassa olevat tilat
2. Kaarinan kaupungin alueella olevien yksityisten omistamat tilat
3. Muualta vuokratut tai käytetyt tilat

Näiden toimintojen lisäksi tarkastellaan toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, tilintarkastuskertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Seurojen toiminnoissa myös jäsenmäärä + sen jakautuminen eri ikäryhmiin, lajien määrä, ohjaajien määrä, ohjattujen ryhmien/ohjattavien määrä sekä seuran menestys ovat kaikki jakokriteerejä, jotka otetaan huomioon avustuksia jaettaessa.

Sähköinen hakulomake (tulossa)

Soveltavan liikunnan starttiraha

Soveltavan liikunnan starttiraha on tarkoitettu erityisryhmien uuden ryhmäliikunta-toiminnan kehittämiseen sekä tukemiseen.

Erityisryhmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöitä, joilla on jokin pitkäaikaissairaus, vamma tai iän myötä tullut toimintarajoitteisuus ja sen vuoksi vaikeuksia harrastaa ja käyttää yleisiä liikuntapalveluita. Avustusta voi hakea myös integroidun ryhmän toiminnan tueksi.

Avustuksen hakeminen

 • Seura / yhdistys / järjestö on ensin yhteydessä liikuntapalvelujen erityisliikunnan suunnittelijaan ja kertoo ideastaan.
 • Avustusta voidaan hakea pitkin vuotta. 
 • Avustus myönnetään tapauskohtaisesti ja niitä maksetaan pääsääntöisesti budjettiin varatun määrärahan mukaisesti liikuntapäällikön päätöksellä.
 • Avustus myönnetään Kaarinassa tapahtuvaan toimintaan, mutta järjestäjänä voi olla muukin kuin kaarinalainen urheiluseura, vammaisjärjestö tai yhdistys. 
 • Järjestetyn toiminnan tulee olla mahdollisuuksien mukaan kaikille avointa toimintaa.
 • Avustusta voidaan hakea esim. ohjaajakuluihin, avustaja/ tulkkikuluihin, ohjaajakoulutusten kustannuksiin ja välinehankintoihin.

Mikäli soveltavan liikunnan ryhmästä muotoutuu urheiluseura, hakee seura jatkossa kaikkeen toimintaansa urheiluseurojen vuosiavustuksia.

Toiminnan vakiinnuttua monipuolista toimintaa järjestävät yhdistykset/seurat/ryhmät hakevat jatkossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustusta.

Sähköinen hakulomake

Nuorisotoiminta

Vapaa-ajan lautakunta jakaa toiminta-avustusta kaarinalaisille nuorisojärjestöille. Avustettavan toiminnan tulee tapahtua Kaarinassa tai olla suunnattu kaarinalaisille lapsille ja nuorille.

Sähköinen hakulomake (tulossa)

Kulttuuritoiminta

Vapaa-ajan lautakunta myöntää avustuksia kulttuuritoimintaan yhdistyksille, järjestöille ja työryhmille. Projektiavustuksissa on jatkuva haku.

Toiminta-avustukset

Vapaa-ajan lautakunta myöntää vuosittain avustuksia kulttuuritoimintaan, kuten tapahtumiin, luentoihin, kotiseututyöhön ja esittävän taiteen tuotantoihin. Avustuksilla tuetaan mm. kulttuurijärjestöjen, ystävyysseurojen ja muiden yhteisöjen sekä erityistapauksissa yksityishenkilöiden kulttuuritoimintaa.

Kulttuuriavustuksia jaettaessa huomiota kiinnitetään muun muassa tavoittavuuteen, vaikuttavuuteen, kaarinalaisen kulttuurielämän rikastuttamiseen ja toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Avustushakemuksessa tulee esitellä selkeästi suunnitelma siitä kulttuuritoiminnasta, johon avustusta haetaan.

Toiminta-avustusta haetaan vain yhdessä Kaarinan kaupungin toiminta-avustushaussa (kulttuuri, nuoriso, liikunta tai hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen). Kaupunki ohjaa hakemuksen tarvittaessa oikeampaan paikkaan. Avustusta ei myönnetä matkakuluihin eikä pääsääntöisesti tarjoiluihin, tallenteisiin tai julkaisutoimintaan.

Sähköinen hakulomake (tulossa)

Projektiavustus

Projektiavustuksista myönnetään pieniä, pääosin alle 1.000 euron avustuksia kertaluontoiselle toiminnalle. Avustuksia myönnetään läpi vuoden viranomaispäätöksellä. Viranomaispäätöksellä myönnetyt projektiavustukset tuodaan lautakunnan tietoon seuraavassa kokouksessa. Vapaa-ajan lautakunta voi esittelijän esityksestä myöntää kokouksessaan yli 1.000 euron projektiavustuksia.

Projektiavustuksiin on jatkuva haku. Hakemuksista pyritään tekemään päätös kuukauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä. Poikkeuksen muodostaa heinäkuu, jolloin toimisto on suljettu.

Sähköinen hakulomake

Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon:

 • Toiminnan tai tapahtuman laatu ja vaikuttavuus Kaarinan kulttuuritarjontaan.
 • Tasapuolisuus eri taiteenalojen välillä.
 • Uusien taidemuotojen ja sellaisten taiteenalojen esiintuominen, joiden tarjonta on paikkakunnalla vähäistä.
 • Yhteistyö ja useamman ryhmän yhteiset hankkeet.
 • Toiminnan jatkuvuus, joustavuus ja tuloksellisuus.
 • Avustusta saavan toiminnan laatu, saavutettavuus ja mahdollinen hinta.
 • Avustusta ei myönnetä kiinteisiin investointeihin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaupunginhallitus myöntää harkintansa mukaan vuosittain avustusta hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan. Tällaista toimintaa toteuttavat esimerkiksi erilaiset järjestöt, yhdistykset sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävät yhteisöt. Luonteeltaan puhtaasti tunnustuksellista toimintaa ei tueta.

Toiminnan tulee tapahtua Kaarinassa. Jos hakijalla on toimintaa usean kaupungin alueella, myönnetään avustusta vain Kaarinassa tapahtuvaan toimintaan, josta on esitettävä erillinen talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Toiminnan tulee olla pääsääntöisesti avointa. Avoimeksi toiminnaksi katsotaan sellainen toiminta, josta ilmoitetaan julkisesti ja johon kuka tahansa saa osallistua tai ostaa lippuja esimerkiksi yhdistyksen jäsenyydestä riippumatta.

Sähköinen hakulomake (tulossa)

Avustuksia jaettaessa pääkriteerit ovat seuraavat:

 • Toiminta edistää kaarinalaisten hyvinvointia ja terveyttä.
 • Yhdistyksellä on toimintaa Kaarinassa.
 • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa katsotaan eduksi.
 • Toiminta on pääsääntöisesti avointa myös muille kuin hakevan yhdistyksen jäsenille, ja siitä tiedotetaan julkisesti.
 • Huomiota kiinnitetään toiminnan laatuun, sisältöön ja vaikuttavuuteen.
 • Avustusta ei myönnetä kiinteisiin investointeihin.
 • Hakijan on kyettävä jälkikäteen antamaan selvitys avustuksen käyttämisestä.
 • Lapsille ja nuorille toimintaa järjestävillä hakijoilla on käytössä toimintaohje lasten turvallisuutta lisäävistä toimintatavoista ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittämisestä.

 

Jaa