Muutoksia sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuissa 1.7. alkaen

Julkaistu: 1.7.2021 | Päivitetty: 1.7.2021

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksulaki muuttuu 1.7.2021. Uudistuksen myötä lähes miljoonan suomalaisen asiakasmaksut pienenevät nykyisestä ja kaikkiin maksuihin voi hakea muutosta. Tavoitteena on, että maksut ovat kohtuullisia, eikä asiakasmaksuihin tarvitse hakea toimeentulotukea. Jatkossa yli 18-vuotiaiden tulee muistaa perua aikansa, ellei vastaanotolle pääse tulemaan. Jos aikaa ei peru, siitä menee yleensä maksu.

Uusia maksuttomia palveluja

1.7.2021 alkaen maksuttomia palveluja ovat esimerkiksi:

  • hoitajavastaanotot  perusterveydenhuollossa
  • alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit
  • eräät tartuntatautien hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys sekä
  • päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama hoitokokonaisuus. 

Asiakkaiden oikeusturva vahvistuu

Laki korostaa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Laissa säädetään lisäksi kunnan velvollisuudesta antaa asiakkaalle tieto mahdollisuudesta alentaa maksua tai jättää se perimättä. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen.

Laissa myös selkiytetään muutoksenhakua koskevaa sääntelyä. Kaikkiin maksuihin voi hakea muutosta. 

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu

Jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut vastaanottoajan terveydenhuollon palveluihin tai sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- tai asumispalvelupaikan ja asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön, kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakkaalta enintään 50,80 euroa.

Maksun saa kuitenkin periä vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä kohtuuttomana ja kunta tai kuntayhtymä on varauksen yhteydessä ilmoittanut mahdollisuudesta periä tässä pykälässä tarkoitettu maksu sekä antanut ohjeet ajan tai paikan peruuttamiseksi ennalta. Maksun perimistä sekä ajan tai paikan peruuttamista koskevat tiedot on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää niiden sisällön. Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta asiakkaalta.

Katso sosiaali- ja terveyspalveluiden maksut täältä

Jaa