A3931 Ala-Lemun niemen asemakaava

Kaavan tavoitteena on laatia Lemunniemen osayleiskaavan mukainen uusi pientaloalue.

Sivua päivitetty 18.6.2024

Sijainti

Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Ala-Lemun kartanon asemakaavan muutosalue, Lemunaukkoon rajoittuvat rantakiinteistöt ja Lemuntie.

Suunnittelun tavoitteet

Asemakaavoitettava alue sisältää aluksi pääasiassa Turun kaupungin omistaman alueen. Siihen rajoittuvien yksityisten maiden omistajien kanssa neuvotellaan kaavatyön aikana mahdollisesta osallistumisesta asemakaavaan. Pientaloalue kaavoitetaan suunnittelualueen keskellä olevan metsäselänteen etelä- ja pohjoispuolella oleville peltoalueille. Metsäselänne säilytetään virkistysalueena. 

Nykytilanne

Suunnittelualue on Lemunniemen osayleiskaavassa (2011) pientalovaltaista asuntoaluetta (AO-2) ja lähivirkistysaluetta (VL-4). 

Alueen kaakkoiskulmassa on vireillä asemakaavan muutos nykyiseen Ala-Lemun kokouskartanon asemakaavaan (2000), jossa alue on maatalousaluetta (MT). Muu osa alueesta on asemakaavoittamatonta.

Yhteystiedot

Jaa