A25230 Katarin asemakaavan muutos

Katarin alueen osittain teknisesti vanhentuneet ja toteuttamattomat asemakaavat on tarkoitus maankäyttö- ja rakennuslain mukaan uusia ajantasaisiksi.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee likimääräisesti Helsingintien, Luodontien, Rastaantien, Peipontien, Katarintien, Raivonmäen metsän, Hanhitien, Sorsatien ja Piikkiönjoen rajoittamalla alueella.

Suunnittelun tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on uudistaa Katarin alueen asemakaavoja ja korjata kiinteistötekniset virheet nykyisten asemakaavojen osalta. Lisäksi tarkistetaan olemassa olevien rakennusten sijainnit, rakennusoikeudet ja muut tiedot ja tarvittaessa muutetaan kaavamääräyksiä niiden osalta.

Asemakaavojen muutos antaa mahdollisuuden vähäiseen täydennysrakentamiseen Katarin alueella. Monin paikoin nykyisissä kaavoissa esitetyt ratkaisut ovat vaikeita toteuttaa. Tämä koskee erityisesti Katarin alueella kiinteistöjen ja katualueiden välisiä rajoja. Kiinteistö- ja paikkatietolaitos on kokenut alueella olevien tonttien lohkomisen haasteelliseksi.  

Nykytilanne

Suunnittelualueella on voimassa Keskustan eteläosan asemakaava (16.2.1973) ja Puostan ja Katarin asemakaava (30.8.1993). Suunnittelualue on pääasiassa erillispientalojen korttelialuetta (AO-1, 2). Osa tonteista on rivitalojen tai muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AOR). Asemakaavoissa on lisäksi lähivirkistysaluetta (VL), liikennealuetta (LYT) ja rakennuskaavatiealuetta.

Suunnittelualueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Sähköposti
kaavoitus@kaarina.fi

Jaa